HỒ THẾ THUẬN
Tham gia: 22/05/2020
509
Run
118
Run
7
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
4,4km
Distance
26:41
Time
06:00/km
Pace
279
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
25:28
Time
07:38/km
Pace
207
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
14,1km
Distance
47:50
Time
17,7 km/h
Pace
172
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:16:12
Time
06:20/km
Pace
768
Calories
Morning Run
Morning Swim
everyone
0,5km
Distance
20:50
Time
03:59/100m
Pace
86
Calories
Morning Swim
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:09:59
Time
05:45/km
Pace
847
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
30:55
Time
05:44/km
Pace
336
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
42:45
Time
06:34/km
Pace
417
Calories
Morning Run
Morning Swim
everyone
0,5km
Distance
20:17
Time
03:58/100m
Pace
84
Calories
Morning Swim
Morning Ride
everyone
6,1km
Distance
20:37
Time
17,8 km/h
Pace
178
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
58:02
Time
05:47/km
Pace
640
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
42:29
Time
07:59/km
Pace
321
Calories
Morning Run
Afternoon Swim
everyone
0,4km
Distance
17:07
Time
04:49/100m
Pace
59
Calories
Afternoon Swim
Morning Ride
everyone
5,0km
Distance
16:14
Time
18,5 km/h
Pace
105
Calories
Morning Ride
Morning Swim
everyone
0,5km
Distance
14:42
Time
02:55/100m
Pace
86
Calories
Morning Swim
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
55:54
Time
06:12/km
Pace
568
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
5,9km
Distance
19:27
Time
18,3 km/h
Pace
105
Calories
Morning Ride
Morning Swim
everyone
0,6km
Distance
18:06
Time
03:02/100m
Pace
99
Calories
Morning Swim
Morning Ride
everyone
10,2km
Distance
29:56
Time
20,3 km/h
Pace
181
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:09:45
Time
05:48/km
Pace
767
Calories
Morning Run