HỒ THẾ THUẬN
Tham gia: 22/05/2020
411
Run
96
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,0km
Distance
49:36
Time
08:14/km
Pace
357
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
48:54
Time
08:01/km
Pace
360
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,4km
Distance
01:26:38
Time
06:28/km
Pace
880
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:09:53
Time
06:58/km
Pace
619
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
21,0km
Distance
01:12:41
Time
17,4 km/h
Pace
442
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
40:44
Time
10:01/km
Pace
246
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
01:03:19
Time
07:16/km
Pace
529
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
48:17
Time
09:37/km
Pace
280
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,5km
Distance
02:06:44
Time
06:50/km
Pace
1247
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
63,2km
Distance
03:23:37
Time
18,6 km/h
Pace
1071
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:21:10
Time
07:09/km
Pace
730
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
48:02
Time
10:25/km
Pace
293
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
39:30
Time
11:16/km
Pace
186
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:31:44
Time
07:09/km
Pace
1463
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
90,8km
Distance
04:50:52
Time
18,7 km/h
Pace
1645
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
9,6km
Distance
29:04
Time
19,8 km/h
Pace
232
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:27:33
Time
07:12/km
Pace
828
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:19:02
Time
07:04/km
Pace
864
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
42:17
Time
10:32/km
Pace
239
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:11:29
Time
07:07/km
Pace
624
Calories
Morning Run