HỒ THẾ THUẬN
Tham gia: 22/05/2020
314
Run
77
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Ride
everyone
6,3km
Distance
20:34
Time
18,4 km/h
Pace
76
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
52:51
Time
06:57/km
Pace
609
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:04:35
Time
06:25/km
Pace
805
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:14:34
Time
06:46/km
Pace
884
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:20:46
Time
06:43/km
Pace
962
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
20,6km
Distance
01:01:03
Time
20,2 km/h
Pace
227
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
01:07:24
Time
07:04/km
Pace
762
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:15:06
Time
07:28/km
Pace
805
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
36:41
Time
06:54/km
Pace
424
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,8km
Distance
49:22
Time
07:13/km
Pace
547
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
58:40
Time
06:59/km
Pace
670
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:17:50
Time
07:16/km
Pace
856
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
01:06:14
Time
07:17/km
Pace
726
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
34,2km
Distance
01:42:04
Time
20,1 km/h
Pace
447
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:12:14
Time
06:55/km
Pace
834
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
44:18
Time
07:12/km
Pace
496
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:14:37
Time
07:29/km
Pace
798
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:13:46
Time
07:13/km
Pace
817
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:12:19
Time
07:09/km
Pace
809
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:31:59
Time
07:20/km
Pace
1006
Calories
Morning Run