HỒ THẾ THUẬN
Tham gia: 22/05/2020
609
Run
133
Run
9
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
3,3km
Distance
29:55
Time
08:57/km
Pace
267
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
40:14
Time
09:42/km
Pace
358
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
33:06
Time
08:57/km
Pace
204
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
42:43
Time
08:16/km
Pace
243
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:18:23
Time
06:31/km
Pace
767
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,6km
Distance
06:44
Time
11:01/km
Pace
98
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:14:55
Time
06:23/km
Pace
1520
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
28:38
Time
10:34/km
Pace
158
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
54:47
Time
10:37/km
Pace
302
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
49:20
Time
07:43/km
Pace
398
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,6km
Distance
01:39:03
Time
11:32/km
Pace
459
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:10:18
Time
06:37/km
Pace
664
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
43:12
Time
09:28/km
Pace
311
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:11:50
Time
06:25/km
Pace
699
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:17:49
Time
06:57/km
Pace
725
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:20:03
Time
07:09/km
Pace
730
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:11:54
Time
06:26/km
Pace
750
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:13:04
Time
06:33/km
Pace
723
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:10:49
Time
06:21/km
Pace
716
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:46:41
Time
09:35/km
Pace
626
Calories
Morning Run