Nguyễn thị trà giang
Tham gia: 22/04/2020
1.339
Run
35
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:39:58
Time
05:12/km
Pace
1913
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
52:10
Time
05:12/km
Pace
451
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:02:49
Time
05:47/km
Pace
950
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,6km
Distance
01:27:10
Time
05:36/km
Pace
701
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:36:26
Time
04:34/km
Pace
879
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
22,2km
Distance
02:14:57
Time
06:04/km
Pace
988
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,8km
Distance
01:48:39
Time
06:28/km
Pace
713
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:43:06
Time
04:52/km
Pace
979
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:06:31
Time
06:26/km
Pace
446
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:15:01
Time
05:21/km
Pace
593
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:01:16
Time
05:59/km
Pace
440
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,2km
Distance
01:44:20
Time
05:44/km
Pace
760
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
48:27
Time
06:29/km
Pace
312
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
4,9km
Distance
26:03
Time
11,2 km/h
Pace
79
Calories
Evening Ride
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
38:29
Time
05:20/km
Pace
310
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:37:53
Time
04:37/km
Pace
913
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,3km
Distance
20:47
Time
04:50/km
Pace
109
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
42:53
Time
08:11/km
Pace
234
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
11,2km
Distance
57:58
Time
05:10/km
Pace
488
Calories
Afternoon Run
Afternoon Ride
everyone
4,6km
Distance
20:12
Time
13,6 km/h
Pace
73
Calories
Afternoon Ride