Nguyễn thị trà giang
Tham gia: 22/04/2020
372
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
8,4km
Distance
01:34:42
Time
11:15/km
Pace
337
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:36:12
Time
04:33/km
Pace
961
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
20:34
Time
09:09/km
Pace
108
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
33:56
Time
06:19/km
Pace
239
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:06:48
Time
05:33/km
Pace
536
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:13:16
Time
06:39/km
Pace
501
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
14,5km
Distance
01:12:08
Time
04:57/km
Pace
650
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
13,0km
Distance
01:05:15
Time
05:00/km
Pace
584
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
03:02:16
Time
15:00/km
Pace
717
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
16,7km
Distance
01:25:57
Time
05:09/km
Pace
754
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
19,8km
Distance
01:40:19
Time
05:03/km
Pace
871
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
14,1km
Distance
01:26:42
Time
06:09/km
Pace
593
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:05:50
Time
06:34/km
Pace
436
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
42,0km
Distance
03:21:07
Time
04:47/km
Pace
1901
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
4,0km
Distance
37:14
Time
09:17/km
Pace
193
Calories
Lunch Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
54:44
Time
05:19/km
Pace
455
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:02:39
Time
06:08/km
Pace
458
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,4km
Distance
53:05
Time
05:05/km
Pace
449
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,2km
Distance
01:00:49
Time
05:25/km
Pace
491
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
03:23:44
Time
04:49/km
Pace
1944
Calories
Morning Run