Trần Quang Ánh
Tham gia: 29/07/2023
37
Run
3
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
7,1km
Distance
56:24
Time
07:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
01:00:03
Time
08:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:09:31
Time
07:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
56:48
Time
09:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
52:57
Time
08:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
59:40
Time
08:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:51:14
Time
07:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
16:25
Time
08:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
43:24
Time
07:47/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
49:05
Time
07:50/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
01:03:52
Time
07:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
47:18
Time
07:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
36:36
Time
10:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
15:51
Time
06:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
45:02
Time
08:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
01:02:18
Time
08:41/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
58:34
Time
08:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
7,3km
Distance
01:04:18
Time
6,8 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
5,4km
Distance
51:02
Time
6,3 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
6,5km
Distance
52:12
Time
7,5 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride