Tuan Anh Bui
Tham gia: 01/03/2021
622
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
21,9km
Distance
01:59:58
Time
05:29/km
Pace
1063
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,9km
Distance
02:00:00
Time
05:29/km
Pace
1063
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
01:00:06
Time
05:44/km
Pace
465
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
01:00:07
Time
05:44/km
Pace
465
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
40:24
Time
05:21/km
Pace
427
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
40:23
Time
05:21/km
Pace
427
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
13,0km
Distance
01:04:23
Time
04:57/km
Pace
748
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,0km
Distance
01:04:24
Time
04:57/km
Pace
748
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
59:20
Time
05:45/km
Pace
534
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
59:20
Time
05:45/km
Pace
534
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
59:44
Time
05:34/km
Pace
568
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
59:44
Time
05:34/km
Pace
568
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:11:03
Time
04:49/km
Pace
870
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:11:04
Time
04:49/km
Pace
870
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
01:00:03
Time
05:45/km
Pace
543
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,4km
Distance
01:00:01
Time
05:45/km
Pace
543
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,9km
Distance
01:03:00
Time
05:45/km
Pace
523
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,9km
Distance
01:03:04
Time
05:45/km
Pace
523
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
13,1km
Distance
01:18:34
Time
05:59/km
Pace
574
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
13,1km
Distance
01:18:33
Time
05:59/km
Pace
574
Calories
Evening Run