Tuan Anh Bui
Tham gia: 01/03/2021
254
Run
18
Run
4
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
16,6km
Distance
01:30:11
Time
05:26/km
Pace
977
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
16,6km
Distance
01:30:11
Time
05:26/km
Pace
977
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
54:50
Time
05:28/km
Pace
571
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
54:51
Time
05:28/km
Pace
571
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
13,2km
Distance
01:11:05
Time
05:23/km
Pace
745
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
13,2km
Distance
01:11:05
Time
05:23/km
Pace
745
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
17,7km
Distance
01:30:37
Time
05:07/km
Pace
1017
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
17,7km
Distance
01:30:37
Time
05:07/km
Pace
1017
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,3km
Distance
01:53:35
Time
05:19/km
Pace
1261
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,3km
Distance
01:53:36
Time
05:19/km
Pace
1261
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,2km
Distance
01:23:12
Time
05:28/km
Pace
867
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,2km
Distance
01:23:12
Time
05:28/km
Pace
867
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
55:23
Time
05:23/km
Pace
583
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
followers_only
10,3km
Distance
55:23
Time
05:22/km
Pace
583
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
followers_only
20,0km
Distance
01:34:57
Time
04:44/km
Pace
1149
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
20,0km
Distance
01:34:57
Time
04:44/km
Pace
1149
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
54:12
Time
05:13/km
Pace
547
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
10,4km
Distance
54:12
Time
05:13/km
Pace
547
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,5km
Distance
01:32:11
Time
05:16/km
Pace
1004
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
17,5km
Distance
01:32:11
Time
05:16/km
Pace
1004
Calories
Morning Run