Tuan Anh Bui
Tham gia: 01/03/2021
151
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
16,6km
Distance
01:41:56
Time
06:08/km
Pace
829
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
15,6km
Distance
01:38:00
Time
06:17/km
Pace
806
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
01:14:42
Time
06:11/km
Pace
678
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:35:42
Time
06:19/km
Pace
712
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,7km
Distance
01:38:47
Time
06:18/km
Pace
800
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,3km
Distance
01:41:19
Time
06:13/km
Pace
768
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,1km
Distance
01:38:30
Time
06:06/km
Pace
830
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
56:56
Time
06:11/km
Pace
524
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,1km
Distance
01:28:28
Time
05:52/km
Pace
892
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,6km
Distance
01:35:30
Time
06:07/km
Pace
732
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
20,3km
Distance
01:59:14
Time
05:51/km
Pace
993
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
19,0km
Distance
01:58:59
Time
06:15/km
Pace
920
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
16,0km
Distance
01:40:10
Time
06:16/km
Pace
784
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
19,2km
Distance
02:02:06
Time
06:20/km
Pace
1008
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:32:22
Time
06:08/km
Pace
672
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:36:24
Time
06:21/km
Pace
704
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,1km
Distance
01:32:52
Time
06:09/km
Pace
685
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,1km
Distance
01:33:44
Time
06:12/km
Pace
726
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,1km
Distance
01:35:24
Time
06:19/km
Pace
759
Calories
Afternoon Run
Afternoon WeightTraining
everyone
37
Phút
Afternoon WeightTraining