Nguyễn Anh Vũ
Tham gia: 01/10/2020
163
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Walk
everyone
0,0km
Distance
00:09
Time

Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:35
Time

Pace
2
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,0km
Distance
02:19:24
Time
06:37/km
Pace
1449
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
40:28
Time
06:43/km
Pace
396
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
33:12
Time
06:35/km
Pace
343
Calories
Afternoon Run
Evening Walk
everyone
1,6km
Distance
18:01
Time
11:37/km
Pace
114
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
31:18
Time
06:11/km
Pace
309
Calories
Afternoon Run
Evening Walk
everyone
1,2km
Distance
14:17
Time
11:45/km
Pace
112
Calories
Evening Walk
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
31:26
Time
06:12/km
Pace
271
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
1,4km
Distance
16:10
Time
11:55/km
Pace
117
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
33:09
Time
06:36/km
Pace
330
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:03:32
Time
06:19/km
Pace
572
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
26:30
Time
06:09/km
Pace
248
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
08:41
Time
06:05/km
Pace
81
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
16:10
Time
06:54/km
Pace
128
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
17:39
Time
06:59/km
Pace
98
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,4km
Distance
16:56
Time
11:58/km
Pace
141
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
36:40
Time
07:14/km
Pace
381
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
19:28
Time
05:50/km
Pace
117
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
17:44
Time
05:54/km
Pace
172
Calories
Morning Run