Tuan Nguyen
Tham gia: 22/05/2020
209
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
42,4km
Distance
05:27:26
Time
07:42/km
Pace
3036
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
01:15:33
Time
06:35/km
Pace
743
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
43:56
Time
07:45/km
Pace
443
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
34:29
Time
06:36/km
Pace
354
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
41:00
Time
06:38/km
Pace
399
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
29:53
Time
06:55/km
Pace
360
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,4km
Distance
43:11
Time
06:42/km
Pace
433
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
35:41
Time
06:56/km
Pace
335
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:27:11
Time
07:11/km
Pace
782
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
30:27
Time
06:04/km
Pace
307
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
45:03
Time
09:02/km
Pace
432
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
38:51
Time
07:00/km
Pace
363
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
50:02
Time
07:16/km
Pace
438
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
30:08
Time
09:34/km
Pace
234
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
37:56
Time
06:50/km
Pace
338
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
31:17
Time
09:23/km
Pace
222
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
58:03
Time
06:53/km
Pace
585
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
37:34
Time
07:30/km
Pace
326
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
13:51
Time
06:54/km
Pace
123
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
33:06
Time
09:42/km
Pace
214
Calories
Morning Run