Tuan Nguyen
Tham gia: 22/05/2020
401
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,8km
Distance
39:43
Time
05:47/km
Pace
445
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
26:54
Time
05:20/km
Pace
317
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
4,3km
Distance
37:22
Time
08:37/km
Pace
442
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time
61:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:00:54
Time
06:01/km
Pace
883
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:05:34
Time
06:27/km
Pace
708
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,1km
Distance
01:48:03
Time
05:22/km
Pace
1276
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
58:13
Time
05:37/km
Pace
727
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
12:50
Time
05:52/km
Pace
153
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
53:53
Time
05:19/km
Pace
669
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
30:50
Time
05:26/km
Pace
357
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
53:30
Time
05:17/km
Pace
694
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:02:09
Time
05:07/km
Pace
845
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
41:47
Time
06:21/km
Pace
469
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
54:54
Time
05:26/km
Pace
619
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
52:48
Time
05:15/km
Pace
667
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
52:11
Time
04:31/km
Pace
668
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,9km
Distance
01:16:24
Time
06:26/km
Pace
832
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:04:29
Time
05:18/km
Pace
823
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
38:47
Time
05:54/km
Pace
564
Calories
Morning Run