Tuan Nguyen
Tham gia: 22/05/2020
99
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
9,1km
Distance
48:33
Time
05:21/km
Pace
552
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
59:24
Time
05:18/km
Pace
660
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
58:26
Time
05:49/km
Pace
617
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,7km
Distance
56:31
Time
04:27/km
Pace
555
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
25,0km
Distance
02:54:47
Time
06:59/km
Pace
1830
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
01:04:45
Time
09:43/km
Pace
400
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
55:10
Time
05:28/km
Pace
624
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:13:19
Time
07:18/km
Pace
711
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:03:03
Time
06:18/km
Pace
735
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
02:29:04
Time
06:59/km
Pace
1512
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:08:03
Time
06:02/km
Pace
1395
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:39:29
Time
06:33/km
Pace
702
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:04:46
Time
06:28/km
Pace
486
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:04:00
Time
06:24/km
Pace
745
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:13:11
Time
06:31/km
Pace
522
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,0km
Distance
02:22:24
Time
06:46/km
Pace
897
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
53:37
Time
05:21/km
Pace
354
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:08:18
Time
06:42/km
Pace
519
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
30,0km
Distance
03:29:42
Time
06:58/km
Pace
1459
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:41:46
Time
06:44/km
Pace
724
Calories
Morning Run