Nguyễn Xuân Bách
Tham gia: 22/05/2020
188
Run
32
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:50:50
Time
05:14/km
Pace
1318
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,1km
Distance
01:35:28
Time
05:54/km
Pace
1000
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
19,5km
Distance
01:39:27
Time
05:05/km
Pace
1230
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:00:27
Time
05:53/km
Pace
679
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
15,9km
Distance
01:29:14
Time
05:36/km
Pace
991
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,9km
Distance
01:29:53
Time
06:02/km
Pace
917
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,0km
Distance
01:51:32
Time
05:34/km
Pace
1232
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:23:43
Time
05:58/km
Pace
872
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
43:01
Time
04:12/km
Pace
665
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
14:59
Time
06:47/km
Pace
140
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,6km
Distance
01:30:31
Time
06:38/km
Pace
832
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:30:30
Time
05:58/km
Pace
939
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,8km
Distance
01:30:30
Time
05:43/km
Pace
994
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:16:28
Time
06:17/km
Pace
762
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
34:37
Time
06:00/km
Pace
351
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
21,3km
Distance
01:43:27
Time
04:51/km
Pace
1364
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:00:37
Time
06:04/km
Pace
623
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,5km
Distance
01:30:30
Time
06:13/km
Pace
917
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,7km
Distance
01:34:36
Time
06:02/km
Pace
981
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
22,7km
Distance
01:55:55
Time
05:05/km
Pace
1485
Calories
Morning Run