Nguyễn Xuân Bách
Tham gia: 22/05/2020
402
Run
211
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:03:55
Time
06:23/km
Pace
597
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:04:06
Time
06:24/km
Pace
585
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
49:18
Time
06:09/km
Pace
427
Calories
Morning Run
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
52:19
Time

Pace
127
Calories
Afternoon Activity
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
33:00
Time
06:35/km
Pace
282
Calories
Morning Run
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
01:41
Time

Pace
10
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
13:58
Time

Pace
20
Calories
Evening Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
30:24
Time

Pace
182
Calories
Morning Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
38:09
Time

Pace
158
Calories
Afternoon Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
01:47
Time

Pace
19
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
01:32
Time

Pace
14
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
01:42
Time

Pace
7
Calories
Evening Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
00:53
Time

Pace
5
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
01:33
Time

Pace
12
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
01:30
Time

Pace
12
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
26:28
Time

Pace
146
Calories
Afternoon Activity
Lunch Activity
everyone
0,0km
Distance
01:31
Time

Pace
13
Calories
Lunch Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:35
Time

Pace
14
Calories
Morning Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
42:57
Time

Pace
273
Calories
Afternoon Activity
Lunch Activity
everyone
0,0km
Distance
18:54
Time

Pace
89
Calories
Lunch Activity