Nguyễn Xuân Bách
Tham gia: 22/05/2020
492
Run
236
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:01:11
Time
05:55/km
Pace
574
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
51:30
Time
05:39/km
Pace
579
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,6km
Distance
01:58:35
Time
05:30/km
Pace
1230
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
01:00:55
Time
06:24/km
Pace
563
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
9,7km
Distance
37:51
Time
15,4 km/h
Pace
227
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
8,6km
Distance
27:38
Time
18,6 km/h
Pace
172
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:00:00
Time
05:40/km
Pace
582
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
10,0km
Distance
33:50
Time
17,7 km/h
Pace
220
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
8,8km
Distance
28:29
Time
18,5 km/h
Pace
201
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:00:00
Time
05:37/km
Pace
567
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
53:12
Time
05:19/km
Pace
583
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
17,9km
Distance
01:40:00
Time
05:35/km
Pace
997
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
13,9km
Distance
54:33
Time
15,2 km/h
Pace
315
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
8,8km
Distance
26:16
Time
20,1 km/h
Pace
167
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
9,0km
Distance
50:20
Time
05:35/km
Pace
512
Calories
Evening Run
Afternoon Ride
everyone
10,0km
Distance
34:26
Time
17,5 km/h
Pace
191
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
8,8km
Distance
26:08
Time
20,3 km/h
Pace
171
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
06:54
Time

Pace
13
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
57:41
Time
05:45/km
Pace
548
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,9km
Distance
49:44
Time
06:16/km
Pace
539
Calories
Afternoon Run