Nguyễn Xuân Bách
Tham gia: 22/05/2020
727
Run
280
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

#ĐGMV2022 1/14
everyone
20,3km
Distance
02:23:31
Time
07:04/km
Pace
1051
Calories
#ĐGMV2022 1/14
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
57:41
Time
11:25/km
Pace
353
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
22:53
Time
07:37/km
Pace
189
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:11:47
Time
05:28/km
Pace
635
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
56:20
Time
06:15/km
Pace
560
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
30,0km
Distance
02:47:25
Time
05:34/km
Pace
1770
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,4km
Distance
05:19
Time
02:12/km
Pace
15
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:08:00
Time
05:26/km
Pace
715
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
22:42
Time
06:29/km
Pace
200
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
48:10
Time
06:25/km
Pace
441
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:04:30
Time
06:27/km
Pace
572
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
07:07
Time
33:12/km
Pace
8
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
30,0km
Distance
03:12:45
Time
06:25/km
Pace
1332
Calories
Night Run
Morning Ride
everyone
15,0km
Distance
42:13
Time
21,3 km/h
Pace
235
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
58:05
Time
05:31/km
Pace
541
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
31:50
Time
06:21/km
Pace
296
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
57:20
Time
05:43/km
Pace
622
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,8km
Distance
01:21:30
Time
06:21/km
Pace
687
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
52:30
Time
06:10/km
Pace
505
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
22,2km
Distance
02:08:05
Time
05:45/km
Pace
942
Calories
Morning Run