Nguyễn Mạnh Hà
Tham gia: 20/12/2016
455
Run
17
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Ride
everyone
12,0km
Distance
33:46
Time
21,3 km/h
Pace
295
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
42:09
Time
05:16/km
Pace
489
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
13,7km
Distance
44:22
Time
18,6 km/h
Pace
257
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
43:07
Time
06:01/km
Pace
463
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,9km
Distance
34:53
Time
05:57/km
Pace
361
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
37:44
Time
06:20/km
Pace
346
Calories
Morning Run
Lunch Ride
everyone
13,1km
Distance
40:47
Time
19,3 km/h
Pace
386
Calories
Lunch Ride
Morning Ride
everyone
15,4km
Distance
45:38
Time
20,3 km/h
Pace
393
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
31:15
Time
06:07/km
Pace
299
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
26:24
Time
08:38/km
Pace
254
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
42:58
Time
06:02/km
Pace
439
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
31:25
Time
05:34/km
Pace
336
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,6km
Distance
49:08
Time
06:28/km
Pace
489
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
32:29
Time
05:48/km
Pace
329
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
33:50
Time
08:13/km
Pace
337
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
40:40
Time
05:33/km
Pace
438
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
36:23
Time
05:58/km
Pace
397
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
27:02
Time
05:23/km
Pace
288
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,5km
Distance
23:25
Time
05:15/km
Pace
254
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
32:28
Time
05:23/km
Pace
342
Calories
Afternoon Run