Ba Ly
Tham gia: 13/07/2020
249
Run
0
Run
2
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
15,4km
Distance
01:48:14
Time
07:02/km
Pace
863
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
19,0km
Distance
01:56:50
Time
06:08/km
Pace
1082
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
52:31
Time
05:14/km
Pace
571
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
23:34
Time
04:42/km
Pace
259
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
33:05
Time
05:56/km
Pace
322
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
01:58:47
Time
05:37/km
Pace
1215
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
20,4km
Distance
02:09:00
Time
06:20/km
Pace
1370
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
29:42
Time
04:54/km
Pace
342
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:08:15
Time
06:47/km
Pace
517
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
24:07
Time
04:46/km
Pace
269
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
9,2km
Distance
59:48
Time
06:30/km
Pace
497
Calories
Night Run
Night Run
everyone
9,0km
Distance
56:25
Time
06:15/km
Pace
503
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,0km
Distance
01:02:48
Time
06:15/km
Pace
596
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
8,5km
Distance
01:03:36
Time
07:27/km
Pace
475
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
5,5km
Distance
36:30
Time
06:35/km
Pace
367
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
30:28
Time
05:32/km
Pace
301
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
12,1km
Distance
01:15:10
Time
06:13/km
Pace
615
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
21,1km
Distance
01:58:02
Time
05:35/km
Pace
1187
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
55:17
Time
05:25/km
Pace
584
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
12,3km
Distance
01:16:08
Time
06:09/km
Pace
692
Calories
Night Run