Ba Ly
Tham gia: 13/07/2020
313
Run
0
Run
2
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:00:46
Time
05:58/km
Pace
579
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
14,1km
Distance
01:35:18
Time
06:45/km
Pace
708
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:09:49
Time
06:59/km
Pace
447
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:09:49
Time
06:55/km
Pace
538
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
38:21
Time
05:26/km
Pace
313
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
10,7km
Distance
02:34:23
Time
14:26/km
Pace
671
Calories
Night Run
Night Run
everyone
5,1km
Distance
35:17
Time
06:51/km
Pace
294
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
11,0km
Distance
01:01:00
Time
05:31/km
Pace
465
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
34:54
Time
11:33/km
Pace
176
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
52:56
Time
10:32/km
Pace
292
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
01:08:25
Time
11:21/km
Pace
345
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
01:08:58
Time
11:13/km
Pace
345
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
02:05:23
Time
11:17/km
Pace
638
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
53:39
Time
10:36/km
Pace
292
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
02:00:34
Time
11:56/km
Pace
584
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
02:00:54
Time
12:02/km
Pace
578
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
01:53:32
Time
12:35/km
Pace
526
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
46:07
Time
11:28/km
Pace
230
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
01:12:24
Time
12:03/km
Pace
350
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
01:42:19
Time
12:44/km
Pace
472
Calories
Afternoon Run