Lý Bá
Tham gia: 13/07/2020
78
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
10,7km
Distance
01:10:02
Time
06:32/km
Pace
571
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
44:30
Time
05:07/km
Pace
486
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
27:50
Time
04:30/km
Pace
337
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
22:53
Time
07:23/km
Pace
176
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
5,2km
Distance
30:16
Time
05:48/km
Pace
329
Calories
Night Run
Night Run
everyone
5,2km
Distance
24:27
Time
04:44/km
Pace
276
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,1km
Distance
21:27
Time
06:55/km
Pace
201
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,1km
Distance
16:00
Time
07:41/km
Pace
118
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
2,3km
Distance
31:39
Time
13:40/km
Pace
151
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
07:13
Time
03:57/km
Pace
75
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
12:02
Time
06:35/km
Pace
117
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
7,1km
Distance
51:29
Time
07:17/km
Pace
410
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
25:55
Time
05:57/km
Pace
265
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,9km
Distance
12:55
Time
06:50/km
Pace
100
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
27:18
Time
05:25/km
Pace
272
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:09:31
Time
06:51/km
Pace
668
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,4km
Distance
16:47
Time
06:51/km
Pace
154
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:03:26
Time
06:19/km
Pace
501
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
52:42
Time
05:15/km
Pace
584
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
45,0km
Distance
05:04:19
Time
06:45/km
Pace
2377
Calories
Afternoon Run