Lý Bá
Tham gia: 13/07/2020
346
Run
0
Run
2
Run

Thống kê

Hoạt động

Lunch Walk
everyone
4,3km
Distance
53:30
Time
12:19/km
Pace
258
Calories
Lunch Walk
BK MARATHON 2022
everyone
20,6km
Distance
01:48:30
Time
05:16/km
Pace
1139
Calories
BK MARATHON 2022
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
01:05:25
Time
13:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
40:05
Time
07:44/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:50:02
Time
05:13/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
33:04
Time
06:02/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
43:46
Time
08:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
25:34
Time
05:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
12,6km
Distance
01:14:36
Time
05:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,6km
Distance
53:42
Time
07:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
29:51
Time
05:43/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
35:39
Time
06:55/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
22,3km
Distance
02:44:43
Time
07:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
16,4km
Distance
01:48:20
Time
06:36/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
55:58
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,2km
Distance
34:33
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
24:43
Time
04:56/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
28:04
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:02:01
Time
06:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
4,0km
Distance
20:04
Time
05:00/km
Pace
0
Calories
Evening Run