Ba Runner
Tham gia: 17/07/2020
52
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
31,4km
Distance
03:16:31
Time
06:15/km
Pace
1436
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,8km
Distance
16:06
Time
08:56/km
Pace
99
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
15,5km
Distance
01:41:41
Time
06:32/km
Pace
739
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,1km
Distance
01:02:06
Time
06:50/km
Pace
452
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
15,0km
Distance
01:31:05
Time
06:03/km
Pace
768
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
29:01
Time
05:14/km
Pace
312
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
33:19
Time
06:16/km
Pace
279
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
12,8km
Distance
01:20:22
Time
06:17/km
Pace
612
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
52:31
Time
06:46/km
Pace
426
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
11,1km
Distance
01:12:54
Time
06:33/km
Pace
630
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
37:15
Time
07:11/km
Pace
300
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
23,4km
Distance
02:39:04
Time
06:48/km
Pace
1134
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
22,0km
Distance
02:17:03
Time
06:13/km
Pace
1032
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
33:38
Time
11:50/km
Pace
167
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:30:07
Time
05:53/km
Pace
795
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:12:33
Time
06:28/km
Pace
587
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,7km
Distance
01:08:15
Time
06:23/km
Pace
496
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:17:54
Time
07:46/km
Pace
523
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,8km
Distance
11:32
Time
06:20/km
Pace
74
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
8,8km
Distance
55:44
Time
06:22/km
Pace
502
Calories
Morning Run