Châu Quốc Bình
Tham gia: 17/05/2020
308
Run
11
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
12,4km
Distance
01:00:45
Time
04:54/km
Pace
657
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
14,6km
Distance
01:11:34
Time
04:55/km
Pace
748
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
01:06:19
Time
09:10/km
Pace
518
Calories
Afternoon Run
Lunch WeightTraining
everyone
30
Phút
Lunch WeightTraining
Lunch WeightTraining
everyone
47
Phút
Lunch WeightTraining
Lunch WeightTraining
everyone
28
Phút
Lunch WeightTraining
Lunch WeightTraining
everyone
50
Phút
Lunch WeightTraining
Evening Run
everyone
10,3km
Distance
51:40
Time
05:00/km
Pace
528
Calories
Evening Run
Lunch WeightTraining
everyone
29
Phút
Lunch WeightTraining
Lunch WeightTraining
everyone
44
Phút
Lunch WeightTraining
Evening Run
everyone
15,7km
Distance
01:17:44
Time
04:57/km
Pace
822
Calories
Evening Run
Lunch WeightTraining
everyone
27
Phút
Lunch WeightTraining
Lunch WeightTraining
everyone
43
Phút
Lunch WeightTraining
Evening Run
everyone
15,4km
Distance
01:12:07
Time
04:41/km
Pace
743
Calories
Evening Run
Lunch WeightTraining
everyone
28
Phút
Lunch WeightTraining
Lunch WeightTraining
everyone
43
Phút
Lunch WeightTraining
Afternoon WeightTraining
everyone
25
Phút
Afternoon WeightTraining
Afternoon WeightTraining
everyone
39
Phút
Afternoon WeightTraining
Evening Run
everyone
12,3km
Distance
58:55
Time
04:47/km
Pace
613
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
12,0km
Distance
01:02:47
Time
05:13/km
Pace
679
Calories
Evening Run