Châu Quốc Bình
Tham gia: 17/05/2020
465
Run
14
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
12,5km
Distance
58:35
Time
04:40/km
Pace
851
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,5km
Distance
49:27
Time
04:42/km
Pace
739
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,6km
Distance
30:46
Time
04:40/km
Pace
421
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
17,5km
Distance
01:20:35
Time
04:35/km
Pace
908
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
16,5km
Distance
01:18:30
Time
04:44/km
Pace
1169
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
42,1km
Distance
03:11:15
Time
04:32/km
Pace
2780
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
26,5km
Distance
02:05:42
Time
04:44/km
Pace
1341
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
01:41:31
Time
04:45/km
Pace
1163
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
26,1km
Distance
02:02:21
Time
04:41/km
Pace
1251
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,5km
Distance
01:15:00
Time
04:32/km
Pace
1022
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
15,4km
Distance
01:10:31
Time
04:34/km
Pace
851
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
21,3km
Distance
01:38:00
Time
04:35/km
Pace
1198
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
22,0km
Distance
01:43:03
Time
04:40/km
Pace
1567
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,1km
Distance
01:06:15
Time
04:24/km
Pace
1047
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
13,4km
Distance
01:00:48
Time
04:31/km
Pace
787
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
16,1km
Distance
01:10:45
Time
04:24/km
Pace
1095
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
26:00
Time
11:22/km
Pace
363
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
30:39
Time
10:13/km
Pace
477
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,6km
Distance
42:54
Time
16:31/km
Pace
467
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,6km
Distance
38:06
Time
08:17/km
Pace
306
Calories
Afternoon Run