Châu Quốc Bình
Tham gia: 17/05/2020
57
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
17,3km
Distance
01:22:36
Time
04:47/km
Pace
1086
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,0km
Distance
01:18:09
Time
04:52/km
Pace
1026
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
47:48
Time
04:45/km
Pace
635
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,5km
Distance
01:20:35
Time
04:52/km
Pace
1097
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,8km
Distance
01:19:00
Time
04:41/km
Pace
1082
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,7km
Distance
01:19:27
Time
04:44/km
Pace
1011
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,8km
Distance
01:16:30
Time
04:50/km
Pace
958
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,8km
Distance
01:31:01
Time
04:50/km
Pace
1114
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,6km
Distance
01:22:23
Time
04:26/km
Pace
1093
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,6km
Distance
01:23:10
Time
04:28/km
Pace
972
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,4km
Distance
01:24:40
Time
04:36/km
Pace
949
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,4km
Distance
01:35:29
Time
04:28/km
Pace
1238
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
01:36:32
Time
04:31/km
Pace
1136
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
01:33:09
Time
04:23/km
Pace
1146
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:33:54
Time
04:25/km
Pace
1510
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,2km
Distance
01:25:23
Time
04:41/km
Pace
1393
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,2km
Distance
01:25:43
Time
04:42/km
Pace
1113
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,8km
Distance
01:19:09
Time
04:27/km
Pace
1355
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,8km
Distance
01:22:39
Time
04:38/km
Pace
1356
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,7km
Distance
01:16:04
Time
04:18/km
Pace
1212
Calories
Morning Run