Châu Quốc Bình
Tham gia: 17/05/2020
391
Run
11
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
15,5km
Distance
01:08:24
Time
04:24/km
Pace
1031
Calories
Morning Run
Afternoon Walk
everyone
1,5km
Distance
26:19
Time
17:32/km
Pace
76
Calories
Afternoon Walk
Morning Run
everyone
21,5km
Distance
01:36:55
Time
04:30/km
Pace
1557
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:32:13
Time
04:20/km
Pace
1524
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,7km
Distance
03:32
Time
04:45/km
Pace
41
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,4km
Distance
01:15:56
Time
04:21/km
Pace
1208
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,2km
Distance
01:16:33
Time
04:27/km
Pace
1038
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
16,5km
Distance
01:21:55
Time
04:57/km
Pace
1218
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,4km
Distance
01:42:36
Time
04:48/km
Pace
1311
Calories
Afternoon Run
Lunch WeightTraining
everyone
39
Phút
Lunch WeightTraining
Lunch WeightTraining
everyone
43
Phút
Lunch WeightTraining
Morning Run
everyone
22,7km
Distance
01:39:13
Time
04:21/km
Pace
1256
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,9km
Distance
53:15
Time
04:27/km
Pace
790
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,9km
Distance
01:39:56
Time
04:33/km
Pace
1007
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
25,1km
Distance
01:51:52
Time
04:27/km
Pace
1499
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
22,7km
Distance
01:42:17
Time
04:30/km
Pace
1010
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,7km
Distance
01:36:48
Time
04:27/km
Pace
1078
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
22,5km
Distance
01:40:50
Time
04:28/km
Pace
1036
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,8km
Distance
01:35:10
Time
04:21/km
Pace
1502
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,8km
Distance
01:34:43
Time
04:21/km
Pace
1089
Calories
Morning Run