Châu Quốc Bình
Tham gia: 17/05/2020
485
Run
14
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon WeightTraining
everyone
54
Phút
Afternoon WeightTraining
Afternoon Run
everyone
11,0km
Distance
45:30
Time
04:07/km
Pace
700
Calories
Afternoon Run
Lunch WeightTraining
everyone
56
Phút
Lunch WeightTraining
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
41:16
Time
04:07/km
Pace
636
Calories
Afternoon Run
Lunch WeightTraining
everyone
58
Phút
Lunch WeightTraining
Lunch WeightTraining
everyone
56
Phút
Lunch WeightTraining
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
47:06
Time
04:14/km
Pace
715
Calories
Afternoon Run
Lunch WeightTraining
everyone
56
Phút
Lunch WeightTraining
Evening Run
everyone
10,5km
Distance
45:14
Time
04:17/km
Pace
657
Calories
Evening Run
Afternoon WeightTraining
everyone
48
Phút
Afternoon WeightTraining
Afternoon Run
everyone
13,1km
Distance
56:13
Time
04:17/km
Pace
826
Calories
Afternoon Run
Lunch WeightTraining
everyone
59
Phút
Lunch WeightTraining
Morning Run
everyone
17,0km
Distance
01:13:31
Time
04:19/km
Pace
1055
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,2km
Distance
01:01:58
Time
04:21/km
Pace
879
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,2km
Distance
01:09:36
Time
04:17/km
Pace
1000
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
55:32
Time
04:24/km
Pace
747
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,4km
Distance
01:21:47
Time
04:26/km
Pace
1096
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,1km
Distance
01:10:48
Time
04:23/km
Pace
960
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
50:07
Time
04:30/km
Pace
626
Calories
Morning Run
Afternoon WeightTraining
everyone
3
Phút
Afternoon WeightTraining