Chung Đoàn
Tham gia: 06/07/2021
124
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
15,6km
Distance
01:17:59
Time
04:59/km
Pace
978
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
02:01:11
Time
05:44/km
Pace
1334
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:37:53
Time
06:28/km
Pace
1170
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
21,7km
Distance
02:03:33
Time
05:42/km
Pace
960
Calories
Night Run
Night Run
everyone
31,1km
Distance
02:49:24
Time
05:26/km
Pace
1761
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
14,5km
Distance
01:35:14
Time
06:34/km
Pace
652
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,8km
Distance
01:16:45
Time
05:58/km
Pace
544
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:39:54
Time
04:42/km
Pace
1317
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:05:53
Time
06:29/km
Pace
525
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:21:03
Time
05:21/km
Pace
1004
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
50:50
Time
06:48/km
Pace
679
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
15:08
Time
05:01/km
Pace
229
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
31,0km
Distance
02:43:32
Time
05:16/km
Pace
2283
Calories
Night Run
Night Run
everyone
31,0km
Distance
02:59:00
Time
05:46/km
Pace
2275
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
31,0km
Distance
02:49:20
Time
05:27/km
Pace
1929
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:02:11
Time
05:35/km
Pace
521
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,6km
Distance
01:18:06
Time
05:01/km
Pace
1212
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:09:05
Time
05:35/km
Pace
1038
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
31,0km
Distance
02:41:38
Time
05:12/km
Pace
1955
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:22:27
Time
06:17/km
Pace
592
Calories
Morning Run