Chung Đoàn
Tham gia: 06/07/2021
61
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
5,3km
Distance
34:08
Time
06:27/km
Pace
186
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:01:57
Time
05:34/km
Pace
773
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
59:45
Time
05:22/km
Pace
691
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:09:00
Time
06:12/km
Pace
804
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:08:59
Time
06:12/km
Pace
574
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:10:59
Time
06:23/km
Pace
539
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:13:20
Time
06:36/km
Pace
544
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:09:29
Time
06:15/km
Pace
491
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
11,1km
Distance
01:07:52
Time
06:06/km
Pace
578
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:10:21
Time
06:19/km
Pace
662
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:12:16
Time
06:30/km
Pace
660
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
42,2km
Distance
03:54:48
Time
05:33/km
Pace
2896
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
13,5km
Distance
01:15:39
Time
05:36/km
Pace
709
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
22,2km
Distance
02:26:46
Time
06:36/km
Pace
1101
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
55,5km
Distance
06:02:09
Time
06:31/km
Pace
2814
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
22,2km
Distance
02:05:57
Time
05:40/km
Pace
1647
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
22,2km
Distance
02:11:13
Time
05:54/km
Pace
1365
Calories
Night Run
Night Run
everyone
22,2km
Distance
02:08:04
Time
05:45/km
Pace
1034
Calories
Night Run
Night Run
everyone
22,2km
Distance
02:14:53
Time
06:04/km
Pace
1076
Calories
Night Run
Night Run
everyone
22,2km
Distance
02:14:53
Time
06:04/km
Pace
1090
Calories
Night Run