MPL08.W2.PRODUCTION.12359 Cúc
Tham gia: 12/10/2022
13
Run
172
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Lunch Ride
everyone
0,0km
Distance
00:25
Time
2,5 km/h
Pace
0
Calories
Lunch Ride
Afternoon Ride
everyone
4,8km
Distance
13:33
Time
21,2 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
4,0km
Distance
11:04
Time
21,5 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Night Ride
everyone
186,1km
Distance
06:40:59
Time
27,8 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Evening Ride
everyone
29,4km
Distance
01:25:36
Time
20,6 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Morning Ride
everyone
4,3km
Distance
13:10
Time
19,5 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Night Ride
everyone
15,5km
Distance
42:24
Time
22 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Afternoon Ride
everyone
30,5km
Distance
01:53:38
Time
16,1 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Evening Ride
everyone
10,1km
Distance
24:25
Time
24,8 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
0,2km
Distance
02:35
Time
4,1 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Night Ride
everyone
225,0km
Distance
07:55:46
Time
28,4 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Evening Ride
everyone
15,5km
Distance
41:40
Time
22,3 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
1,3km
Distance
05:04
Time
15,7 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
3,8km
Distance
09:49
Time
23,2 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
4,4km
Distance
14:44
Time
18 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Night Ride
everyone
9,0km
Distance
25:05
Time
21,6 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Evening Ride
everyone
10,0km
Distance
27:59
Time
21,4 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
3,8km
Distance
10:19
Time
22 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
5,1km
Distance
17:37
Time
17,3 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Lunch Ride
everyone
8,3km
Distance
20:55
Time
23,7 km/h
Pace
0
Calories
Lunch Ride