Đào Cảnh
Tham gia: 25/11/2020
121
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
7,6km
Distance
01:02:24
Time
08:12/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,5km
Distance
01:02:50
Time
08:20/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
51:21
Time
09:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
47:35
Time
08:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
40:02
Time
11:09/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
46:24
Time
08:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,8km
Distance
44:48
Time
09:17/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
28:25
Time
08:12/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,7km
Distance
51:37
Time
09:05/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
41:55
Time
08:03/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
42:31
Time
08:16/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,7km
Distance
50:23
Time
08:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
39:30
Time
11:12/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
40:02
Time
09:45/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
36:34
Time
08:43/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,9km
Distance
44:00
Time
08:55/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
38:57
Time
10:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
47:31
Time
08:28/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,2km
Distance
27:06
Time
08:27/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
46:55
Time
08:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run