Đào Cảnh
Tham gia: 25/11/2020
100
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,0km
Distance
16:52
Time
08:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
33:18
Time
07:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,4km
Distance
28:15
Time
06:25/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
36:23
Time
08:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,8km
Distance
21:56
Time
05:47/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
01:02:15
Time
08:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
45:19
Time
07:28/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
49:27
Time
07:43/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,4km
Distance
34:10
Time
07:49/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,7km
Distance
44:10
Time
07:46/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,4km
Distance
36:39
Time
08:17/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:03
Time
07:08/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
followers_only
0,0km
Distance
00:04
Time
15:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,5km
Distance
50:08
Time
07:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
39:24
Time
08:10/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,2km
Distance
06:35
Time
01:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,3km
Distance
19:12
Time
08:14/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,4km
Distance
18:47
Time
07:45/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
26:12
Time
07:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
17:34
Time
08:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run