Messi Nghệ
Tham gia: 31/08/2022
32
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
2,5km
Distance
28:09
Time
11:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
2,3km
Distance
24:59
Time
10:43/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
36:55
Time
10:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
20:43
Time
08:54/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
24:53
Time
09:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
28:53
Time
11:30/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
2,2km
Distance
22:17
Time
10:03/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
28:52
Time
13:57/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
25:04
Time
11:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
34:12
Time
13:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
28:23
Time
10:21/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
32:06
Time
12:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
02:25:20
Time
09:47/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
29:35
Time
11:55/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,2km
Distance
39:36
Time
12:22/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,5km
Distance
29:19
Time
11:54/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
33:15
Time
11:03/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,4km
Distance
26:41
Time
11:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
36:43
Time
11:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,7km
Distance
27:36
Time
10:05/km
Pace
0
Calories
Evening Run