Messi Nghệ
Tham gia: 31/08/2022
90
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
8,0km
Distance
01:16:35
Time
09:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,4km
Distance
40:22
Time
11:56/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
4,1km
Distance
46:12
Time
11:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,1km
Distance
33:41
Time
10:57/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time
08:55/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,9km
Distance
51:06
Time
04:41/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
26:39
Time
13:06/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
2,1km
Distance
26:16
Time
12:45/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
7,5km
Distance
41:17
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
40:19
Time
09:05/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
21:10
Time
10:20/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
01:07:00
Time
10:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
9,4km
Distance
01:33:54
Time
09:57/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:01
Time
04:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
18:25
Time
09:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
23:04
Time
10:10/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
17:58
Time
08:57/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
31:21
Time
09:43/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
21:28
Time
09:44/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
21:43
Time
10:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run