Messi Nghệ
Tham gia: 31/08/2022
17
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
14:15
Time
06:20/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
06:25
Time
04:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
08:48
Time
05:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
28:03
Time
13:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
10:19
Time
03:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,8km
Distance
21:24
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
44:46
Time
11:57/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
32:59
Time
10:48/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,3km
Distance
36:03
Time
11:05/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,7km
Distance
41:29
Time
11:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
37:05
Time
12:00/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
34:46
Time
11:26/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
46:58
Time
11:36/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
30:44
Time
10:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,1km
Distance
48:48
Time
11:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
47:26
Time
11:27/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
47:46
Time
11:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run