MPL06 01469 Đỗ Thị Vân
Tham gia: 05/07/2023
0
Run
20
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Ride
everyone
15,0km
Distance
01:02:21
Time
14,4 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
8,3km
Distance
39:29
Time
12,6 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
8,9km
Distance
46:10
Time
11,6 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
8,9km
Distance
43:09
Time
12,4 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
9,7km
Distance
34:13
Time
17 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
10,9km
Distance
43:25
Time
15 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
10,0km
Distance
37:16
Time
16,2 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
13,2km
Distance
56:36
Time
14 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Night Ride
everyone
16,5km
Distance
01:13:48
Time
13,4 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Night Ride
everyone
19,8km
Distance
01:01:10
Time
19,4 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Night Ride
everyone
21,6km
Distance
01:30:09
Time
14,4 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Night Ride
everyone
11,8km
Distance
01:03:23
Time
11,2 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Night Ride
everyone
7,2km
Distance
28:02
Time
15,4 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Morning Ride
everyone
11,9km
Distance
54:43
Time
13 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Night Ride
everyone
17,6km
Distance
59:06
Time
17,9 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Night Ride
everyone
20,6km
Distance
01:04:07
Time
19,2 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Morning Ride
everyone
17,3km
Distance
01:02:37
Time
16,6 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Night Ride
everyone
20,4km
Distance
01:11:13
Time
17,2 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Night Ride
everyone
17,7km
Distance
01:05:56
Time
16,1 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Night Ride
everyone
5,1km
Distance
18:21
Time
16,6 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride