Anh Đức Cao
Tham gia: 10/08/2023
40
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
2,7km
Distance
29:42
Time
10:55/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
4,5km
Distance
35:01
Time
07:44/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
4,3km
Distance
45:31
Time
10:35/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,2km
Distance
31:44
Time
09:58/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
4,1km
Distance
40:50
Time
09:51/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
4,1km
Distance
37:27
Time
09:11/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,7km
Distance
37:21
Time
10:06/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
4,2km
Distance
39:36
Time
09:27/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,2km
Distance
31:52
Time
10:02/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
4,2km
Distance
41:53
Time
10:05/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
4,5km
Distance
34:14
Time
07:40/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,0km
Distance
27:49
Time
09:10/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
4,7km
Distance
34:32
Time
07:19/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
4,9km
Distance
37:40
Time
07:41/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
5,3km
Distance
43:28
Time
08:15/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
4,8km
Distance
37:07
Time
07:41/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
4,0km
Distance
30:33
Time
07:36/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,0km
Distance
23:41
Time
08:01/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
19:43
Time
05:44/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,2km
Distance
46:57
Time
07:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run