Anh Đức Cao
Tham gia: 10/08/2023
40
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
3,9km
Distance
35:37
Time
09:09/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
33:27
Time
07:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
5,3km
Distance
37:50
Time
07:10/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
6,9km
Distance
44:13
Time
06:23/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
26:38
Time
04:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
4,2km
Distance
28:12
Time
06:47/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
5,5km
Distance
37:34
Time
06:49/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:06
Time
03:20/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
4,6km
Distance
35:05
Time
07:41/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
51:15
Time
10:08/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
58:53
Time
09:24/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
39:35
Time
07:57/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
53:02
Time
08:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
24:20
Time
08:00/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
46:22
Time
08:21/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
19:36
Time
07:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
50:42
Time
10:01/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
11:57
Time
10:45/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
35:50
Time
10:27/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
0,1km
Distance
00:18
Time
05:45/km
Pace
0
Calories
Evening Run