Dương Thanh Hân
Tham gia: 19/07/2021
101
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Walk
everyone
0,2km
Distance
03:28
Time
14:44/km
Pace
17
Calories
Evening Walk
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
36:13
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Walk
everyone
0,3km
Distance
08:48
Time
28:00/km
Pace
23
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
1,3km
Distance
06:10
Time
04:48/km
Pace
93
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,2km
Distance
01:25
Time
08:23/km
Pace
12
Calories
Morning Walk
Night Activity
everyone
0,0km
Distance
09:58
Time

Pace
0
Calories
Night Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
16:15
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Activity
Lunch Walk
everyone
0,2km
Distance
03:22
Time
13:47/km
Pace
18
Calories
Lunch Walk
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
17:25
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
32:47
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Walk
everyone
0,2km
Distance
02:58
Time
12:42/km
Pace
17
Calories
Afternoon Walk
Evening Run
everyone
0,1km
Distance
00:18
Time
04:05/km
Pace
5
Calories
Evening Run
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
23:14
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Activity
Lunch Walk
everyone
1,8km
Distance
04:22
Time
02:23/km
Pace
132
Calories
Lunch Walk
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
06:56
Time
06:41/km
Pace
75
Calories
Morning Walk
Morning Ride
everyone
0,8km
Distance
05:44
Time
8,5 km/h
Pace
24
Calories
Morning Ride
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
14:00
Time

Pace
0
Calories
Evening Activity
Lunch Walk
everyone
0,5km
Distance
05:19
Time
10:10/km
Pace
38
Calories
Lunch Walk
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
31:57
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Activity
Night Activity
everyone
0,0km
Distance
09:25
Time

Pace
0
Calories
Night Activity