Duy Anh
Tham gia: 28/09/2020
431
Run
14
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 12.1: Tổng kết giải
everyone
18,2km
Distance
03:01:37
Time
09:59/km
Pace
1007
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 12.1: Tổng kết giải
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 11.1: Kỷ niệm 78 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam
everyone
22,1km
Distance
02:34:01
Time
06:57/km
Pace
1238
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 11.1: Kỷ niệm 78 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 10.1
everyone
21,2km
Distance
03:28:59
Time
09:51/km
Pace
1237
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 10.1
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 9.1
everyone
15,2km
Distance
02:07:34
Time
08:23/km
Pace
909
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 9.1
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 8.1
everyone
12,1km
Distance
01:24:39
Time
07:01/km
Pace
677
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 8.1
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 7.1
everyone
8,0km
Distance
01:15:30
Time
09:24/km
Pace
480
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 7.1
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 6.2
everyone
10,0km
Distance
01:23:40
Time
08:21/km
Pace
599
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 6.2
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 6.1
everyone
7,0km
Distance
01:11:10
Time
10:09/km
Pace
413
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 6.1
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 5.2
everyone
8,1km
Distance
01:04:18
Time
07:57/km
Pace
486
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 5.2
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 5.1
everyone
10,1km
Distance
01:18:36
Time
07:47/km
Pace
635
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 5.1
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 4.2
everyone
7,0km
Distance
56:28
Time
08:03/km
Pace
441
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 4.2
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 4.1
everyone
8,0km
Distance
01:07:46
Time
08:27/km
Pace
521
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 4.1
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 3.2
everyone
8,2km
Distance
01:17:35
Time
09:27/km
Pace
488
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 3.2
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 3.1
everyone
12,7km
Distance
01:36:28
Time
07:36/km
Pace
831
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 3.1
CHALLENGE HTR03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 2.1
everyone
17,2km
Distance
02:21:53
Time
08:15/km
Pace
995
Calories
CHALLENGE HTR03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 2.1
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 1.2
everyone
12,4km
Distance
01:34:50
Time
07:39/km
Pace
807
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 1.2
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 1.1
everyone
21,1km
Distance
02:20:22
Time
06:38/km
Pace
1281
Calories
CHALLENGE HTR-03: Hà Tĩnh 💗 Đi mô cũng nhớ về - Day 1.1
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
54:22
Time
06:29/km
Pace
546
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
30:26
Time
06:04/km
Pace
324
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
0,6km
Distance
04:35
Time
07:36/km
Pace
36
Calories
Lunch Run