Tô Thanh Duy
Tham gia: 26/07/2020
1.325
Run
68
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
3,5km
Distance
23:18
Time
06:39/km
Pace
366
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
20:21
Time
06:39/km
Pace
319
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
14:06
Time
06:00/km
Pace
246
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,6km
Distance
15:45
Time
10:06/km
Pace
134
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
49:39
Time
06:39/km
Pace
776
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
48:19
Time
06:43/km
Pace
746
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
46:21
Time
06:30/km
Pace
738
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,8km
Distance
47:27
Time
07:00/km
Pace
701
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
21:25
Time
10:39/km
Pace
150
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
10,7km
Distance
01:15:25
Time
07:01/km
Pace
1116
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
25:42
Time
06:23/km
Pace
354
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:08:43
Time
06:10/km
Pace
1158
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
07:54
Time
06:14/km
Pace
132
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
4,8km
Distance
33:00
Time
06:53/km
Pace
495
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
31:47
Time
06:23/km
Pace
517
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
2,9km
Distance
18:55
Time
06:37/km
Pace
295
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
42:25
Time
06:11/km
Pace
714
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
37:19
Time
06:13/km
Pace
624
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:06
Time

Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
1
Calories
Evening Run