Tô Thanh Duy
Tham gia: 26/07/2020
393
Run
33
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
2,0km
Distance
13:50
Time
06:55/km
Pace
199
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,9km
Distance
59:39
Time
07:33/km
Pace
787
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
16:10
Time
11,4 km/h
Pace
47
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,9km
Distance
56:28
Time
08:09/km
Pace
692
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,4km
Distance
59:47
Time
08:06/km
Pace
745
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
21:34
Time
10,3 km/h
Pace
57
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,8km
Distance
59:55
Time
07:42/km
Pace
779
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
23:43
Time
07:44/km
Pace
310
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,7km
Distance
36:13
Time
07:45/km
Pace
466
Calories
Evening Run
Afternoon Ride
everyone
16,1km
Distance
30:52
Time
31,2 km/h
Pace
692
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
54:14
Time
08:08/km
Pace
671
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
6,1km
Distance
49:46
Time
08:12/km
Pace
608
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
08:10
Time
10,9 km/h
Pace
26
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,3km
Distance
59:42
Time
08:12/km
Pace
734
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
2,4km
Distance
17:24
Time
07:11/km
Pace
246
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
41:04
Time
08:14/km
Pace
499
Calories
Morning Run
Night Run 3
everyone
7,5km
Distance
54:06
Time
07:15/km
Pace
742
Calories
Night Run 3
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
10:19
Time
07:43/km
Pace
133
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,8km
Distance
49:37
Time
07:18/km
Pace
689
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:33
Time

Pace
3
Calories
Morning Run