Phạm Duy Minh
Tham gia: 30/12/2020
311
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
16,4km
Distance
01:49:49
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
48,0km
Distance
05:18:34
Time
06:37/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
41:01
Time
06:44/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
19,3km
Distance
02:09:05
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
62,9km
Distance
06:59:01
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
42,8km
Distance
04:46:38
Time
06:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
01:25
Time
06:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,3km
Distance
01:28:45
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
38,0km
Distance
04:13:05
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:11:29
Time
06:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
28,1km
Distance
03:07:02
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
19,0km
Distance
02:06:55
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
19,3km
Distance
02:09:12
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,8km
Distance
01:17:31
Time
06:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
46,4km
Distance
05:08:52
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
32,7km
Distance
03:38:36
Time
06:41/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,6km
Distance
01:17:12
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
23,0km
Distance
02:35:58
Time
06:46/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
37,6km
Distance
04:12:11
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
35,6km
Distance
03:57:08
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Evening Run