Phạm Duy Minh
Tham gia: 30/12/2020
328
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
26,2km
Distance
03:45:21
Time
08:35/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
5,9km
Distance
51:19
Time
08:37/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
9,4km
Distance
01:20:19
Time
08:33/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,5km
Distance
01:38:43
Time
08:33/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
19,6km
Distance
02:47:44
Time
08:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:26:30
Time
08:37/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
15,6km
Distance
02:13:24
Time
08:32/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
5,2km
Distance
06:54
Time
01:20/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
9,6km
Distance
01:22:11
Time
08:34/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
34:37
Time
08:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
16,2km
Distance
02:19:09
Time
08:34/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
01:34:31
Time
08:32/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
19,1km
Distance
02:43:42
Time
08:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
22,7km
Distance
03:15:05
Time
08:35/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:43:54
Time
08:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
5,9km
Distance
59:13
Time
09:59/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
17,4km
Distance
02:53:54
Time
10:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,4km
Distance
01:49:49
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
48,0km
Distance
05:18:34
Time
06:37/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
41:01
Time
06:44/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run