Phạm Duy Minh
Tham gia: 30/12/2020
123
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Lunch Run
everyone
0,1km
Distance
00:37
Time
05:59/km
Pace
9
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:43
Time
05:59/km
Pace
10
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:37
Time
06:10/km
Pace
9
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:36
Time
05:06/km
Pace
10
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time
16:50/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:33
Time
05:07/km
Pace
9
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:43
Time
05:43/km
Pace
11
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:38
Time
05:41/km
Pace
10
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:42
Time
05:07/km
Pace
12
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:40
Time
05:59/km
Pace
10
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,2km
Distance
01:09
Time
07:28/km
Pace
13
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:06
Time
07:20/km
Pace
1
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
8,7km
Distance
58:09
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
23,5km
Distance
02:38:05
Time
06:44/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
59,7km
Distance
06:36:45
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
4,6km
Distance
30:10
Time
06:30/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
27,1km
Distance
03:01:13
Time
06:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
18,9km
Distance
02:06:39
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
28,4km
Distance
03:06:05
Time
06:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
27,7km
Distance
03:05:42
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Lunch Run