Phạm Duy Minh
Tham gia: 30/12/2020
436
Run
28
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,0km
Distance
32:16
Time
05:20/km
Pace
571
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
4,1km
Distance
21:48
Time
05:18/km
Pace
384
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
5,9km
Distance
31:07
Time
05:14/km
Pace
558
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
24:07
Time
05:54/km
Pace
382
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,9km
Distance
58:13
Time
05:52/km
Pace
933
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,9km
Distance
28:58
Time
05:52/km
Pace
463
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
15:31
Time
06:42/km
Pace
213
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
4,5km
Distance
27:18
Time
06:03/km
Pace
417
Calories
Night Run
Night Ride
everyone
5,8km
Distance
11:23
Time
30,8 km/h
Pace
150
Calories
Night Ride
Afternoon Run
everyone
13,4km
Distance
01:19:30
Time
05:56/km
Pace
1259
Calories
Afternoon Run
Morning Ride
everyone
9,0km
Distance
17:40
Time
30,7 km/h
Pace
220
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
42:13
Time
05:53/km
Pace
679
Calories
Morning Run
Night Ride
everyone
9,3km
Distance
18:54
Time
29,6 km/h
Pace
228
Calories
Night Ride
Night Run
everyone
3,9km
Distance
23:02
Time
05:51/km
Pace
369
Calories
Night Run
Morning Ride
everyone
5,3km
Distance
10:15
Time
30,9 km/h
Pace
126
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
20:13
Time
05:55/km
Pace
321
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
3,2km
Distance
18:24
Time
05:41/km
Pace
306
Calories
Night Run
Night Run
everyone
7,0km
Distance
41:10
Time
05:51/km
Pace
661
Calories
Night Run
Lunch Ride
everyone
8,7km
Distance
17:07
Time
30,6 km/h
Pace
209
Calories
Lunch Ride
Lunch Run
everyone
2,3km
Distance
11:57
Time
05:09/km
Pace
214
Calories
Lunch Run