Nguyễn Hải Minh
Tham gia: 22/05/2020
292
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
5,0km
Distance
30:32
Time
06:04/km
Pace
325
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
36:22
Time
06:02/km
Pace
400
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:07:24
Time
06:43/km
Pace
602
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
42,3km
Distance
04:35:42
Time
06:31/km
Pace
2252
Calories
Lunch Run
Evening Run
everyone
4,3km
Distance
29:34
Time
06:55/km
Pace
299
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
49:46
Time
06:35/km
Pace
509
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,4km
Distance
32:58
Time
09:40/km
Pace
240
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,3km
Distance
01:00:46
Time
06:32/km
Pace
581
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:14:38
Time
07:25/km
Pace
644
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:07:17
Time
06:42/km
Pace
687
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
9,9km
Distance
01:07:35
Time
06:50/km
Pace
621
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:06:55
Time
06:35/km
Pace
685
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
33,0km
Distance
03:49:22
Time
06:56/km
Pace
1834
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:12:46
Time
06:34/km
Pace
1074
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
46:35
Time
05:43/km
Pace
546
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:03:23
Time
06:12/km
Pace
655
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
36:58
Time
06:04/km
Pace
388
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
34:57
Time
06:48/km
Pace
350
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
11,3km
Distance
01:13:08
Time
06:28/km
Pace
692
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
30,1km
Distance
03:27:04
Time
06:52/km
Pace
1943
Calories
Morning Run