Nguyễn Hải Minh
Tham gia: 22/05/2020
46
Run
0
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
10,0km
Distance
53:49
Time
05:22/km
Pace
606
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,3km
Distance
41:54
Time
05:42/km
Pace
446
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:03:14
Time
06:19/km
Pace
665
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,2km
Distance
34:11
Time
05:32/km
Pace
398
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
29:51
Time
05:23/km
Pace
344
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
57:40
Time
05:45/km
Pace
645
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:04:07
Time
06:18/km
Pace
604
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,7km
Distance
46:23
Time
06:02/km
Pace
450
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,9km
Distance
01:00:55
Time
06:10/km
Pace
651
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,1km
Distance
38:39
Time
06:20/km
Pace
366
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
32:01
Time
06:01/km
Pace
298
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:26:49
Time
05:46/km
Pace
830
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
57:09
Time
05:39/km
Pace
513
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
57:45
Time
05:44/km
Pace
523
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
38:13
Time
05:43/km
Pace
350
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,8km
Distance
52:54
Time
06:01/km
Pace
498
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,6km
Distance
39:10
Time
05:54/km
Pace
357
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,5km
Distance
44:57
Time
06:52/km
Pace
435
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
50:20
Time
06:49/km
Pace
500
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,6km
Distance
39:50
Time
06:01/km
Pace
406
Calories
Evening Run