Nguyễn Hải Minh
Tham gia: 22/05/2020
177
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
17,2km
Distance
02:06:50
Time
07:21/km
Pace
1101
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
59:49
Time
07:21/km
Pace
471
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,5km
Distance
59:57
Time
06:17/km
Pace
640
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
35:33
Time
06:40/km
Pace
359
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,8km
Distance
35:00
Time
06:00/km
Pace
370
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
41:00
Time
06:38/km
Pace
412
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
24:12
Time
07:42/km
Pace
213
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
12,5km
Distance
01:27:16
Time
06:58/km
Pace
813
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
7,9km
Distance
54:06
Time
06:53/km
Pace
505
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
9,8km
Distance
01:04:01
Time
06:30/km
Pace
603
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:03:53
Time
06:19/km
Pace
676
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
46:58
Time
07:23/km
Pace
423
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
8,2km
Distance
57:42
Time
07:03/km
Pace
570
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
05:04
Time
14:30/km
Pace
23
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:08:30
Time
06:39/km
Pace
685
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
41:21
Time
06:45/km
Pace
392
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:08:57
Time
06:51/km
Pace
633
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
34:51
Time
06:37/km
Pace
375
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:08:14
Time
06:49/km
Pace
655
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,4km
Distance
25:09
Time
07:30/km
Pace
216
Calories
Evening Run