Nguyễn Hải Minh
Tham gia: 22/05/2020
116
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:12:22
Time
06:59/km
Pace
661
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
37:46
Time
06:48/km
Pace
363
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,7km
Distance
02:30:04
Time
06:55/km
Pace
1430
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
38:49
Time
06:23/km
Pace
397
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
31:29
Time
05:55/km
Pace
354
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
7,8km
Distance
55:02
Time
07:05/km
Pace
536
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:03:29
Time
06:14/km
Pace
696
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
59:43
Time
05:57/km
Pace
719
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:07:50
Time
06:47/km
Pace
664
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
01:41
Time
04:59/km
Pace
16
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
58:28
Time
06:22/km
Pace
628
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,3km
Distance
31:08
Time
07:18/km
Pace
283
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:04:39
Time
06:19/km
Pace
641
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
01:01:19
Time
06:43/km
Pace
589
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,4km
Distance
01:15:58
Time
08:02/km
Pace
689
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:10:24
Time
06:53/km
Pace
706
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
45:34
Time
07:35/km
Pace
494
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
70,1km
Distance
08:41:01
Time
07:25/km
Pace
3963
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
20,5km
Distance
02:27:08
Time
07:10/km
Pace
1369
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
57:56
Time
07:54/km
Pace
614
Calories
Morning Run