Nguyễn Hải Minh
Tham gia: 22/05/2020
104
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:04:39
Time
06:19/km
Pace
641
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
01:01:19
Time
06:43/km
Pace
589
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,4km
Distance
01:15:58
Time
08:02/km
Pace
689
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:10:24
Time
06:53/km
Pace
706
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
45:34
Time
07:35/km
Pace
494
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
70,1km
Distance
08:41:01
Time
07:25/km
Pace
3963
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
20,5km
Distance
02:27:08
Time
07:10/km
Pace
1369
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
57:56
Time
07:54/km
Pace
614
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
18:57
Time
08:03/km
Pace
211
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
19,9km
Distance
02:19:56
Time
07:02/km
Pace
1435
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:51:08
Time
08:28/km
Pace
1215
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
01:04:42
Time
07:58/km
Pace
618
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
15,7km
Distance
01:57:15
Time
07:27/km
Pace
1211
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
16,0km
Distance
02:14:08
Time
08:22/km
Pace
877
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:12
Time
13:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,4km
Distance
01:29:42
Time
08:38/km
Pace
702
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:15:19
Time
07:26/km
Pace
610
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,4km
Distance
02:26:54
Time
06:52/km
Pace
1343
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
57:50
Time
07:11/km
Pace
497
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
45:11
Time
06:24/km
Pace
459
Calories
Morning Run