Nguyễn Minh Hải
Tham gia: 01/06/2020
983
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
4,3km
Distance
31:18
Time
07:16/km
Pace
321
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,9km
Distance
35:53
Time
07:20/km
Pace
366
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
01:33:24
Time
20:59/km
Pace
332
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
34:42
Time
07:18/km
Pace
354
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
32:59
Time
07:34/km
Pace
325
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
34:33
Time
07:43/km
Pace
334
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
34:47
Time
07:43/km
Pace
336
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
29:32
Time
07:15/km
Pace
305
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
38:20
Time
07:18/km
Pace
393
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
32:42
Time
07:04/km
Pace
345
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
32:46
Time
06:55/km
Pace
353
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
01:27:40
Time
19:16/km
Pace
339
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
46:30
Time
07:49/km
Pace
443
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
39:43
Time
07:32/km
Pace
392
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
01:26:51
Time
18:09/km
Pace
358
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,8km
Distance
42:29
Time
07:20/km
Pace
432
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
33:55
Time
07:21/km
Pace
345
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
33:46
Time
07:10/km
Pace
351
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
33:53
Time
07:10/km
Pace
352
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,9km
Distance
35:55
Time
07:16/km
Pace
367
Calories
Morning Run