Nguyễn Minh Hải
Tham gia: 01/06/2020
658
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
8,2km
Distance
01:01:45
Time
07:34/km
Pace
608
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
01:24:19
Time
10:11/km
Pace
617
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
30,3km
Distance
03:05:04
Time
06:06/km
Pace
2243
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
56:27
Time
07:27/km
Pace
565
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
55:45
Time
07:41/km
Pace
541
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
53:48
Time
07:25/km
Pace
542
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
01:15:48
Time
10:02/km
Pace
562
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
01:25:51
Time
09:17/km
Pace
690
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
01:15:32
Time
09:03/km
Pace
622
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
01:18:46
Time
08:40/km
Pace
678
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
30,3km
Distance
03:07:06
Time
06:10/km
Pace
2243
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:12:41
Time
07:15/km
Pace
747
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:34:56
Time
09:26/km
Pace
751
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
01:21:26
Time
08:55/km
Pace
681
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:34:09
Time
09:24/km
Pace
746
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
01:23:37
Time
09:03/km
Pace
688
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:27:23
Time
07:55/km
Pace
823
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
32,7km
Distance
03:27:38
Time
06:20/km
Pace
2424
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
01:11:13
Time
08:53/km
Pace
595
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:10:43
Time
06:59/km
Pace
748
Calories
Morning Run