Nguyễn Minh Hải
Tham gia: 01/06/2020
823
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
7,0km
Distance
49:00
Time
06:58/km
Pace
524
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
57:06
Time
07:30/km
Pace
564
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
01:18:56
Time
11:22/km
Pace
513
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
31,8km
Distance
03:11:39
Time
06:01/km
Pace
2350
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
54:37
Time
07:47/km
Pace
523
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,7km
Distance
57:19
Time
07:28/km
Pace
573
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
23:13
Time
07:40/km
Pace
225
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
43:58
Time
07:45/km
Pace
421
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
24:17
Time
07:34/km
Pace
240
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
41:15
Time
06:57/km
Pace
443
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
01:09:02
Time
09:29/km
Pace
543
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
01:33:16
Time
15:12/km
Pace
459
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
01:10:17
Time
14:02/km
Pace
373
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
25:22
Time
07:25/km
Pace
256
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,9km
Distance
39:23
Time
08:03/km
Pace
364
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
26:55
Time
07:46/km
Pace
260
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
27:34
Time
07:38/km
Pace
270
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
31,0km
Distance
04:01:28
Time
07:47/km
Pace
2310
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
01:01:26
Time
07:12/km
Pace
636
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
33:00
Time
07:43/km
Pace
321
Calories
Morning Run