Nguyễn Minh Hải
Tham gia: 01/06/2020
427
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
3,2km
Distance
21:45
Time
06:53/km
Pace
234
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
19:43
Time
06:25/km
Pace
227
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
22:23
Time
07:05/km
Pace
233
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
22:41
Time
07:06/km
Pace
237
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
23:36
Time
07:42/km
Pace
228
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
23:38
Time
07:36/km
Pace
230
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
21:38
Time
06:45/km
Pace
237
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
20:21
Time
06:44/km
Pace
223
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
21:56
Time
06:50/km
Pace
237
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
23:04
Time
07:28/km
Pace
228
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
21:38
Time
07:09/km
Pace
223
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
22:35
Time
07:15/km
Pace
230
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
23:07
Time
07:14/km
Pace
235
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
23:03
Time
07:06/km
Pace
239
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
37:29
Time
12:24/km
Pace
224
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
23:49
Time
07:12/km
Pace
244
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
23:09
Time
07:18/km
Pace
234
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
24:20
Time
07:51/km
Pace
230
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
23:47
Time
07:18/km
Pace
242
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
21:47
Time
06:46/km
Pace
239
Calories
Morning Run