Phan Trong Hien
Tham gia: 11/08/2020
636
Run
12
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
44:06
Time
05:58/km
Pace
622
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,4km
Distance
14:44
Time
06:03/km
Pace
206
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
33:48
Time
05:50/km
Pace
398
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
31:31
Time
05:50/km
Pace
388
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
41:38
Time
05:43/km
Pace
558
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
35:36
Time
06:09/km
Pace
410
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,7km
Distance
22:08
Time
06:01/km
Pace
273
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
43:53
Time
05:56/km
Pace
525
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
9,4km
Distance
55:00
Time
05:51/km
Pace
639
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
30:05
Time
05:35/km
Pace
285
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,8km
Distance
01:00:46
Time
05:37/km
Pace
946
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,7km
Distance
01:11:53
Time
05:40/km
Pace
749
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,7km
Distance
48:59
Time
05:38/km
Pace
555
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,8km
Distance
39:19
Time
05:47/km
Pace
438
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
41:22
Time
05:35/km
Pace
470
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,6km
Distance
49:35
Time
05:47/km
Pace
756
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,6km
Distance
01:04:50
Time
05:35/km
Pace
1064
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
58:10
Time
05:26/km
Pace
1029
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,6km
Distance
01:05:59
Time
05:41/km
Pace
1056
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
14,6km
Distance
01:20:24
Time
05:30/km
Pace
1106
Calories
Afternoon Run