Phan Trong Hien
Tham gia: 11/08/2020
457
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
9,3km
Distance
58:43
Time
06:20/km
Pace
831
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,4km
Distance
24:28
Time
05:34/km
Pace
368
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
02:04:37
Time
06:09/km
Pace
1696
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,4km
Distance
01:13:52
Time
05:58/km
Pace
1135
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,7km
Distance
49:29
Time
06:26/km
Pace
622
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,7km
Distance
01:13:11
Time
06:15/km
Pace
937
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,3km
Distance
50:16
Time
06:04/km
Pace
683
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
47:50
Time
06:35/km
Pace
610
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,9km
Distance
44:43
Time
06:29/km
Pace
582
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
52:54
Time
06:19/km
Pace
758
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,2km
Distance
01:20:09
Time
06:32/km
Pace
1080
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
01:09:06
Time
06:28/km
Pace
957
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,6km
Distance
52:49
Time
06:58/km
Pace
743
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,3km
Distance
00:39
Time
02:25/km
Pace
2
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,7km
Distance
54:46
Time
06:18/km
Pace
777
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,6km
Distance
46:41
Time
06:09/km
Pace
569
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
14,4km
Distance
01:37:45
Time
06:47/km
Pace
1530
Calories
Lunch Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:00:57
Time
05:53/km
Pace
1120
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,3km
Distance
26:47
Time
06:15/km
Pace
383
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,2km
Distance
50:00
Time
06:04/km
Pace
783
Calories
Afternoon Run