|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Nguyen Thi Mai Long
Tham gia: 23/05/2020
Run
236
Ride
0
Swim
1

Thống kê

Hoạt động

Morning Run 11/06/2021 04:51
5,1km Distance
37:47 Time
07:27/km Pace
Morning Run
Morning Run 10/06/2021 04:53
6,0km Distance
45:29 Time
07:34/km Pace
Morning Run
Morning Run 09/06/2021 05:00
5,6km Distance
42:40 Time
07:40/km Pace
Morning Run
Morning Run 07/06/2021 04:53
3,8km Distance
28:48 Time
07:35/km Pace
Morning Run
Morning Run 03/06/2021 04:49
4,6km Distance
34:07 Time
07:29/km Pace
Morning Run
Morning Run 02/06/2021 04:53
5,7km Distance
44:20 Time
07:46/km Pace
Morning Run
Morning Run 31/05/2021 04:48
6,0km Distance
46:17 Time
07:42/km Pace
Morning Run
Morning Run 30/05/2021 04:58
4,4km Distance
33:26 Time
07:38/km Pace
Morning Run
Morning Run 29/05/2021 04:52
6,0km Distance
50:05 Time
08:20/km Pace
Morning Run
Morning Run 28/05/2021 04:53
5,6km Distance
40:49 Time
07:20/km Pace
Morning Run
Morning Run 26/05/2021 05:11
5,0km Distance
41:09 Time
08:13/km Pace
Morning Run
Morning Run 25/05/2021 04:54
0,4km Distance
04:09 Time
10:42/km Pace
Morning Run
Morning Swim 23/05/2021 05:56
0,0km Distance
06:09 Time
Pace
Morning Swim
Morning Run 21/05/2021 05:06
5,6km Distance
47:30 Time
08:32/km Pace
Morning Run
Morning Run 19/05/2021 04:43
7,8km Distance
54:31 Time
07:00/km Pace
Morning Run
Morning Run 18/05/2021 05:12
8,0km Distance
57:22 Time
07:10/km Pace
Morning Run
Morning Run 15/05/2021 04:39
10,1km Distance
01:11:57 Time
07:07/km Pace
Morning Run
Morning Run 13/05/2021 04:25
11,1km Distance
01:19:05 Time
07:06/km Pace
Morning Run
Morning Run 12/05/2021 04:23
10,1km Distance
01:10:25 Time
06:58/km Pace
Morning Run
Morning Run 11/05/2021 04:34
10,1km Distance
01:12:03 Time
07:07/km Pace
Morning Run