Hang Nguyen
Tham gia: 01/09/2020
224
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Walk
everyone
0,8km
Distance
06:55
Time
08:33/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
04:51
Time
05:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,6km
Distance
08:21
Time
05:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
14:36
Time
07:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
09:57
Time
07:10/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,3km
Distance
10:10
Time
07:46/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,2km
Distance
13:47
Time
11:33/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,8km
Distance
09:21
Time
11:18/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
07:29
Time
07:51/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
10:51
Time
07:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
10:42
Time
10:34/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
08:02
Time
07:55/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,9km
Distance
11:11
Time
11:59/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,8km
Distance
09:17
Time
12:02/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
06:59
Time
07:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
09:48
Time
07:06/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
0,5km
Distance
05:51
Time
12:53/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,8km
Distance
10:31
Time
12:44/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,8km
Distance
09:44
Time
12:35/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,9km
Distance
10:27
Time
11:28/km
Pace
0
Calories
Morning Walk