Nguyễn Thị Chinh
Tham gia: 28/04/2022
96
Run
4
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Walk
everyone
2,4km
Distance
25:17
Time
10:36/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,8km
Distance
39:04
Time
10:09/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,6km
Distance
43:10
Time
11:57/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,1km
Distance
31:08
Time
10:10/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,6km
Distance
43:54
Time
12:08/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
04:41
Time
04:36/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
3,1km
Distance
36:17
Time
11:32/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
3,3km
Distance
33:07
Time
10:07/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
3,1km
Distance
31:42
Time
10:21/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
11:32
Time
11:22/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,1km
Distance
05:00
Time
04:42/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,0km
Distance
04:10
Time
04:05/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
0,4km
Distance
01:38
Time
04:17/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
1,1km
Distance
12:00
Time
10:59/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
3,2km
Distance
42:24
Time
13:20/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
6,6km
Distance
01:15:57
Time
11:27/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
0,0km
Distance
00:13
Time
18:26/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
2,0km
Distance
17:48
Time
09:05/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
1,4km
Distance
05:49
Time
04:05/km
Pace
0
Calories
Morning Walk