Hieu Dang
Tham gia: 01/06/2021
146
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:10:32
Time
06:31/km
Pace
450
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:06:19
Time
06:23/km
Pace
380
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,3km
Distance
50:10
Time
05:25/km
Pace
186
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
40:27
Time
06:40/km
Pace
288
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
12:29
Time
06:12/km
Pace
62
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
17:45
Time
05:08/km
Pace
91
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
56:53
Time
05:36/km
Pace
299
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
9,3km
Distance
01:02:25
Time
06:44/km
Pace
425
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,8km
Distance
39:28
Time
05:49/km
Pace
166
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
39:09
Time
05:41/km
Pace
204
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
33:04
Time
04:58/km
Pace
139
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,9km
Distance
58:14
Time
06:33/km
Pace
404
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,9km
Distance
57:26
Time
04:49/km
Pace
380
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,7km
Distance
45:20
Time
05:13/km
Pace
203
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
33:51
Time
05:32/km
Pace
105
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
35:14
Time
06:31/km
Pace
215
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,8km
Distance
55:59
Time
05:42/km
Pace
291
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,7km
Distance
29:54
Time
05:15/km
Pace
184
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
59:50
Time
05:55/km
Pace
475
Calories
Afternoon Run