Hieu Dang
Tham gia: 01/06/2021
267
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,2km
Distance
01:04:55
Time
10:26/km
Pace
370
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
01:05:00
Time
07:49/km
Pace
433
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
45:35
Time
07:34/km
Pace
320
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
34:30
Time
08:01/km
Pace
226
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
31:13
Time
08:57/km
Pace
175
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
33:36
Time
11:13/km
Pace
147
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
37:57
Time
11:40/km
Pace
159
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
25,0km
Distance
03:47:37
Time
09:07/km
Pace
1761
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
10:43
Time
10:07/km
Pace
56
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
14:53
Time
10:51/km
Pace
86
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
6,8km
Distance
41:41
Time
06:06/km
Pace
137
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:24:30
Time
06:58/km
Pace
541
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,3km
Distance
01:14:46
Time
11:53/km
Pace
240
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
11:35
Time
11:17/km
Pace
64
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
07:38
Time
04:36/km
Pace
104
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
55:09
Time
06:43/km
Pace
370
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
36:27
Time
08:12/km
Pace
151
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,7km
Distance
01:14:18
Time
07:40/km
Pace
370
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:24:55
Time
08:29/km
Pace
414
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,6km
Distance
01:33:39
Time
09:45/km
Pace
477
Calories
Morning Run