Hieu Dang
Tham gia: 01/06/2021
813
Run
5
Run
33
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,0km
Distance
51:08
Time
08:29/km
Pace
378
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,2km
Distance
01:50:42
Time
06:50/km
Pace
591
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,4km
Distance
25:26
Time
07:27/km
Pace
99
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:08:03
Time
06:03/km
Pace
311
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
47:41
Time
06:44/km
Pace
235
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,4km
Distance
57:47
Time
07:49/km
Pace
198
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
23:10
Time
08:28/km
Pace
135
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
56:48
Time
06:23/km
Pace
297
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
56:04
Time
07:12/km
Pace
307
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,9km
Distance
01:29:19
Time
07:30/km
Pace
394
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
44:38
Time
06:58/km
Pace
300
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,7km
Distance
01:03:40
Time
06:34/km
Pace
276
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:02:27
Time
06:14/km
Pace
497
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
41:15
Time
08:12/km
Pace
235
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
39:23
Time
07:37/km
Pace
281
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
41:46
Time
08:17/km
Pace
189
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,5km
Distance
01:39:12
Time
07:22/km
Pace
724
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:19
Time

Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
39:34
Time
07:35/km
Pace
169
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
14:52
Time
11:20/km
Pace
62
Calories
Morning Run