Hieu Dang
Tham gia: 01/06/2021
315
Run
0
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
2,3km
Distance
26:14
Time
11:27/km
Pace
109
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,5km
Distance
05:23
Time
11:30/km
Pace
24
Calories
Afternoon Run
Morning Swim
everyone
10,2km
Distance
03:44:45
Time
02:12/100m
Pace
1797
Calories
Morning Swim
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
31:12
Time
11:09/km
Pace
133
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,8km
Distance
53:13
Time
07:52/km
Pace
358
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
45:11
Time
08:35/km
Pace
267
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
46:15
Time
07:34/km
Pace
325
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
12:35
Time
11:56/km
Pace
66
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
45:27
Time
07:24/km
Pace
325
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
01:04:55
Time
10:26/km
Pace
370
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
01:05:00
Time
07:49/km
Pace
433
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
45:35
Time
07:34/km
Pace
320
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
34:30
Time
08:01/km
Pace
226
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
31:13
Time
08:57/km
Pace
175
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
33:36
Time
11:13/km
Pace
147
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
37:57
Time
11:40/km
Pace
159
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
25,0km
Distance
03:47:37
Time
09:07/km
Pace
1761
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
10:43
Time
10:07/km
Pace
56
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
14:53
Time
10:51/km
Pace
86
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
6,8km
Distance
41:41
Time
06:06/km
Pace
137
Calories
Night Run