Trung Hiếu
Tham gia: 25/05/2020
132
Run
21
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,4km
Distance
10:19
Time
04:22/km
Pace
120
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
12:25
Time
09:05/km
Pace
104
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:07:27
Time
06:15/km
Pace
675
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
58:48
Time
06:22/km
Pace
589
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:09:59
Time
06:29/km
Pace
689
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
33:31
Time
06:41/km
Pace
330
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
20,4km
Distance
02:08:27
Time
06:17/km
Pace
1558
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
18,2km
Distance
01:55:59
Time
06:21/km
Pace
1414
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
17,1km
Distance
01:47:07
Time
06:15/km
Pace
1309
Calories
Night Run
Night Run
everyone
17,5km
Distance
01:50:01
Time
06:17/km
Pace
1334
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
13,4km
Distance
01:29:22
Time
06:39/km
Pace
1025
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,7km
Distance
01:32:46
Time
06:45/km
Pace
1050
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
33:29
Time
06:37/km
Pace
388
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:45:52
Time
06:56/km
Pace
1171
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,9km
Distance
49:32
Time
06:17/km
Pace
606
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
52:04
Time
06:20/km
Pace
513
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
59:49
Time
06:29/km
Pace
579
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:10:28
Time
06:26/km
Pace
692
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:12:45
Time
06:36/km
Pace
697
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,8km
Distance
01:28:15
Time
05:58/km
Pace
1127
Calories
Morning Run