Trung Hiếu
Tham gia: 25/05/2020
889
Run
41
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
11,4km
Distance
01:08:36
Time
06:01/km
Pace
716
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:10:34
Time
06:29/km
Pace
689
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:07:06
Time
06:09/km
Pace
684
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
01:53:53
Time
05:20/km
Pace
1353
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
24:28
Time
11:59/km
Pace
116
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
41:56
Time
06:17/km
Pace
419
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
23:51
Time
11:46/km
Pace
114
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:00:28
Time
05:57/km
Pace
630
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:07:45
Time
06:09/km
Pace
683
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,0km
Distance
02:00:49
Time
05:45/km
Pace
1304
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
50:44
Time
05:50/km
Pace
527
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:02:27
Time
06:10/km
Pace
621
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:06:01
Time
06:03/km
Pace
689
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
34:29
Time
11:25/km
Pace
202
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:24:23
Time
06:51/km
Pace
1363
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
18:05
Time
06:00/km
Pace
197
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:08:49
Time
06:18/km
Pace
689
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
17:29
Time
05:46/km
Pace
192
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:31:46
Time
07:12/km
Pace
1282
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
3,1km
Distance
18:49
Time
06:09/km
Pace
199
Calories
Night Run