Trung Hiếu
Tham gia: 25/05/2020
644
Run
27
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:00:33
Time
05:43/km
Pace
668
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:09:41
Time
06:11/km
Pace
723
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:26:12
Time
05:41/km
Pace
920
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
40:43
Time
06:06/km
Pace
412
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:01:20
Time
05:31/km
Pace
675
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
31:59
Time
06:01/km
Pace
331
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
56:42
Time
05:36/km
Pace
612
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
31:17
Time
05:37/km
Pace
313
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
42,6km
Distance
04:20:54
Time
06:07/km
Pace
2724
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
32:25
Time
06:50/km
Pace
312
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
21,2km
Distance
02:07:46
Time
06:01/km
Pace
1326
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:06:08
Time
06:17/km
Pace
652
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
33:04
Time
06:13/km
Pace
345
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
22,2km
Distance
02:04:59
Time
05:37/km
Pace
1387
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:06:40
Time
05:59/km
Pace
703
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:06:13
Time
06:16/km
Pace
676
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:03:36
Time
06:04/km
Pace
654
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:05:48
Time
06:15/km
Pace
674
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,5km
Distance
01:33:32
Time
06:27/km
Pace
957
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
59:36
Time
05:36/km
Pace
671
Calories
Morning Run