Nguyễn Hoàng Anh
Tham gia: 03/10/2020
178
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,2km
Distance
12:21
Time
05:32/km
Pace
178
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
38:42
Time
03:51/km
Pace
647
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
13:55
Time
11:17/km
Pace
77
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
38:44
Time
11:37/km
Pace
219
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
08:38
Time
07:45/km
Pace
80
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
37:22
Time
11:13/km
Pace
215
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
10:28
Time
09:25/km
Pace
67
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
36:27
Time
10:57/km
Pace
209
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
11,1km
Distance
01:03:03
Time
05:40/km
Pace
726
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
24:25
Time
10:25/km
Pace
153
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:52:03
Time
05:16/km
Pace
1348
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,1km
Distance
01:12:09
Time
05:29/km
Pace
854
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
52:52
Time
06:48/km
Pace
664
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
11:50
Time
10:33/km
Pace
69
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,7km
Distance
01:29:27
Time
05:42/km
Pace
1020
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
18,9km
Distance
01:31:43
Time
04:51/km
Pace
1248
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,7km
Distance
01:07:00
Time
04:53/km
Pace
887
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
16,7km
Distance
01:22:08
Time
04:55/km
Pace
1068
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,7km
Distance
01:18:54
Time
04:44/km
Pace
1088
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,6km
Distance
01:15:22
Time
04:50/km
Pace
1040
Calories
Afternoon Run