Nguyễn Hoàng Anh
Tham gia: 03/10/2020
712
Run
12
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,3km
Distance
35:29
Time
05:38/km
Pace
403
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
09:35
Time
03:38/km
Pace
142
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
14:53
Time
05:21/km
Pace
178
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
22,2km
Distance
01:58:54
Time
05:21/km
Pace
1453
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
38:49
Time
06:10/km
Pace
409
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
37:30
Time
05:57/km
Pace
404
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:28:18
Time
05:46/km
Pace
968
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
36:26
Time
05:47/km
Pace
409
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
36:40
Time
05:49/km
Pace
397
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
39:50
Time
06:19/km
Pace
400
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
29,1km
Distance
02:35:14
Time
05:20/km
Pace
1923
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
54:05
Time
05:18/km
Pace
683
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
10:05
Time
05:47/km
Pace
139
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
38:20
Time
03:49/km
Pace
657
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
14:44
Time
05:37/km
Pace
172
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
34:17
Time
05:27/km
Pace
396
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
36:15
Time
05:45/km
Pace
409
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
37:53
Time
06:01/km
Pace
425
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
37:33
Time
05:58/km
Pace
422
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:36:41
Time
04:33/km
Pace
1452
Calories
Morning Run