Nguyễn Hoàng Anh
Tham gia: 03/10/2020
542
Run
11
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,5km
Distance
36:57
Time
05:43/km
Pace
429
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,9km
Distance
59:49
Time
06:03/km
Pace
665
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
55:06
Time
05:10/km
Pace
713
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,4km
Distance
01:33:10
Time
05:21/km
Pace
1187
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:00:28
Time
06:02/km
Pace
710
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
57:18
Time
06:53/km
Pace
593
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
47:42
Time
05:35/km
Pace
657
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
25:37
Time
06:20/km
Pace
282
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
54:11
Time
06:20/km
Pace
592
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
49:07
Time
04:51/km
Pace
678
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
46:07
Time
05:42/km
Pace
531
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,5km
Distance
01:29:58
Time
05:07/km
Pace
1199
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
34:50
Time
05:25/km
Pace
451
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:02:43
Time
06:00/km
Pace
696
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:07:24
Time
06:03/km
Pace
745
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
59:43
Time
05:54/km
Pace
675
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:01:03
Time
06:02/km
Pace
724
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:09:40
Time
06:29/km
Pace
736
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,2km
Distance
01:11:31
Time
06:22/km
Pace
773
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
20:23
Time
05:00/km
Pace
278
Calories
Morning Run