Hoang Thuy
Tham gia: 20/09/2022
99
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
6,9km
Distance
01:15:19
Time
10:55/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:44:47
Time
10:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
21:38
Time
10:16/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
20,1km
Distance
03:28:36
Time
10:22/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:52:13
Time
09:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
20,2km
Distance
03:16:55
Time
09:44/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:48:44
Time
09:47/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
20,2km
Distance
03:12:08
Time
09:31/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
01:25:31
Time
09:17/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
15,6km
Distance
02:25:29
Time
09:19/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
7,2km
Distance
01:01:06
Time
08:28/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:42:48
Time
09:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
19,2km
Distance
03:04:02
Time
09:36/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
20,1km
Distance
03:20:04
Time
09:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
2,2km
Distance
15:35
Time
07:08/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
01:20:41
Time
09:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
11,7km
Distance
01:57:49
Time
10:06/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
8,1km
Distance
01:25:52
Time
10:36/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
40:10
Time
09:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
11,5km
Distance
01:48:31
Time
09:28/km
Pace
0
Calories
Night Run