Hung Dang
Tham gia: 22/05/2020
138
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:26:29
Time
05:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,8km
Distance
01:04:04
Time
05:24/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,4km
Distance
01:24:00
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
14,1km
Distance
01:19:53
Time
05:39/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
17,2km
Distance
01:39:59
Time
05:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,6km
Distance
01:09:51
Time
06:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
43:03
Time
05:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:02:56
Time
06:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
35:41
Time
05:50/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,3km
Distance
01:20:45
Time
05:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
36:28
Time
05:25/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
16,6km
Distance
01:31:34
Time
05:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,6km
Distance
39:12
Time
05:09/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,6km
Distance
54:48
Time
04:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,3km
Distance
55:35
Time
04:55/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
48:28
Time
04:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
27:30
Time
04:36/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,6km
Distance
01:26:07
Time
05:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,9km
Distance
52:44
Time
05:55/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,8km
Distance
01:19:23
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run