Hung Dang
Tham gia: 22/05/2020
31
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
14,4km
Distance
01:20:46
Time
05:35/km
Pace
996
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:13:27
Time
05:48/km
Pace
892
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
16,0km
Distance
01:32:12
Time
05:44/km
Pace
1210
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:03:00
Time
05:10/km
Pace
759
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:01:35
Time
05:45/km
Pace
1390
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
15,1km
Distance
01:26:23
Time
05:42/km
Pace
953
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:58:32
Time
05:35/km
Pace
1254
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
21,1km
Distance
02:05:04
Time
05:55/km
Pace
1394
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
13,8km
Distance
01:14:42
Time
05:23/km
Pace
820
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
15,5km
Distance
01:27:11
Time
05:38/km
Pace
961
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,8km
Distance
02:03:05
Time
05:39/km
Pace
1222
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
11,8km
Distance
01:10:45
Time
05:58/km
Pace
676
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
22,0km
Distance
02:02:12
Time
05:33/km
Pace
1296
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
21,4km
Distance
02:13:54
Time
06:15/km
Pace
1153
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,5km
Distance
01:59:37
Time
05:33/km
Pace
1415
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
16,0km
Distance
01:36:07
Time
06:00/km
Pace
1014
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
22,1km
Distance
02:17:04
Time
06:12/km
Pace
1469
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
28,0km
Distance
02:30:07
Time
05:22/km
Pace
1733
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
18,1km
Distance
01:51:52
Time
06:10/km
Pace
1165
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
21,4km
Distance
02:04:37
Time
05:49/km
Pace
1059
Calories
Evening Run