Hungdu
Tham gia: 21/09/2023
63
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:00:29
Time
06:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,6km
Distance
44:00
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:07:20
Time
06:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:04:03
Time
06:16/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,5km
Distance
55:41
Time
06:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,2km
Distance
43:12
Time
06:56/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
15,3km
Distance
01:34:43
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,3km
Distance
58:43
Time
06:17/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
58:47
Time
05:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,9km
Distance
01:09:49
Time
06:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
13,7km
Distance
01:25:49
Time
06:15/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
12,7km
Distance
01:18:57
Time
06:13/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
13,5km
Distance
01:31:09
Time
06:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,2km
Distance
55:53
Time
06:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:06:19
Time
06:17/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:06:55
Time
06:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,7km
Distance
01:05:21
Time
06:05/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
40:13
Time
06:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
12,4km
Distance
01:13:17
Time
05:55/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:13:36
Time
06:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run