Thanh Huong Cu Thi
Tham gia: 28/04/2022
62
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
3,3km
Distance
29:36
Time
08:56/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
01:16:36
Time
08:20/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
46:24
Time
09:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
49:42
Time
08:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
56:24
Time
08:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
54:14
Time
08:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
33:08
Time
09:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,8km
Distance
01:06:19
Time
09:41/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
01:14:21
Time
09:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
59:42
Time
09:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
58:01
Time
09:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
53:56
Time
08:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
21:31
Time
07:10/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
01:09:35
Time
09:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
56:09
Time
09:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
NR 9/6
everyone
3,2km
Distance
32:45
Time
10:06/km
Pace
0
Calories
NR 9/6
MR 8/6
everyone
9,1km
Distance
01:25:58
Time
09:28/km
Pace
0
Calories
MR 8/6
NR 7/6
everyone
4,1km
Distance
27:15
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
NR 7/6
MR 7/6
everyone
2,5km
Distance
19:54
Time
08:00/km
Pace
0
Calories
MR 7/6
MR 6/6
everyone
4,9km
Distance
47:06
Time
09:33/km
Pace
0
Calories
MR 6/6