Hoàng Hồng
Tham gia: 29/09/2020
484
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
1,1km
Distance
07:16
Time
06:25/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
0,1km
Distance
00:49
Time
06:52/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
11:56
Time
09:26/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
07:19
Time
07:11/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
1,2km
Distance
06:43
Time
05:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
1,2km
Distance
14:49
Time
11:54/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,2km
Distance
06:57
Time
05:49/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
30:53
Time
10:13/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,4km
Distance
16:53
Time
12:07/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,1km
Distance
22:10
Time
10:32/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
28:39
Time
09:44/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,7km
Distance
30:16
Time
11:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,2km
Distance
23:45
Time
07:26/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
50:29
Time
08:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
53:27
Time
10:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:08:10
Time
07:35/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
01:23:58
Time
10:45/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
01:12:42
Time
08:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,7km
Distance
01:22:17
Time
10:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
26:39
Time
10:51/km
Pace
0
Calories
Morning Run