Hoàng Hồng
Tham gia: 29/09/2020
470
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
5,1km
Distance
53:27
Time
10:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:08:10
Time
07:35/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
01:23:58
Time
10:45/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
01:12:42
Time
08:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,7km
Distance
01:22:17
Time
10:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
26:39
Time
10:51/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
5,1km
Distance
01:08:44
Time
13:33/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
9,1km
Distance
01:31:34
Time
10:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
47:53
Time
10:51/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
43:13
Time
07:27/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
11,0km
Distance
02:05:25
Time
11:22/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
01:25:16
Time
13:26/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
17,0km
Distance
02:54:38
Time
10:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
02:50:03
Time
11:06/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,8km
Distance
01:49:46
Time
12:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
5,2km
Distance
28:49
Time
05:30/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
2,8km
Distance
34:56
Time
12:35/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
11,2km
Distance
01:31:01
Time
08:08/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
51:43
Time
09:58/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
33:07
Time
12:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run