Nguyễn Thế Huy
Tham gia: 08/01/2021
58
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
15,5km
Distance
01:22:53
Time
05:20/km
Pace
888
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
31,3km
Distance
02:30:05
Time
04:47/km
Pace
1765
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
01:44:09
Time
04:53/km
Pace
1210
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,6km
Distance
01:28:32
Time
05:01/km
Pace
1021
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,6km
Distance
01:19:52
Time
05:07/km
Pace
899
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:22:39
Time
05:24/km
Pace
866
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,3km
Distance
01:32:10
Time
04:32/km
Pace
1155
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,1km
Distance
01:22:19
Time
05:26/km
Pace
867
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
32,0km
Distance
02:43:36
Time
05:06/km
Pace
1846
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,0km
Distance
01:32:26
Time
05:07/km
Pace
1013
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:49:29
Time
05:10/km
Pace
1228
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
15,6km
Distance
01:13:52
Time
04:43/km
Pace
922
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,9km
Distance
55:22
Time
04:40/km
Pace
693
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,9km
Distance
01:43:27
Time
04:44/km
Pace
1245
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:12:51
Time
05:11/km
Pace
798
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
31,2km
Distance
02:31:15
Time
04:50/km
Pace
1776
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
01:51:20
Time
05:14/km
Pace
1205
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
22,1km
Distance
01:51:45
Time
05:03/km
Pace
1253
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
19,5km
Distance
01:42:07
Time
05:14/km
Pace
1107
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,0km
Distance
01:47:54
Time
05:07/km
Pace
1208
Calories
Morning Run