Nguyễn Thế Huy
Tham gia: 08/01/2021
660
Run
4
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:02:59
Time
05:36/km
Pace
635
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
31,1km
Distance
02:24:52
Time
04:39/km
Pace
1747
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:02:30
Time
06:11/km
Pace
570
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:24:32
Time
05:37/km
Pace
854
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
12,5km
Distance
52:29
Time
04:11/km
Pace
719
Calories
Evening Run
Evening WeightTraining
everyone
35
Phút
Evening WeightTraining
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:06:04
Time
05:24/km
Pace
721
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:26:50
Time
04:17/km
Pace
1170
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
58:40
Time
05:16/km
Pace
650
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
32,0km
Distance
02:34:09
Time
04:48/km
Pace
1905
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:07:58
Time
06:03/km
Pace
666
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
11,6km
Distance
01:03:56
Time
05:30/km
Pace
699
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
55:03
Time
05:26/km
Pace
612
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
14,0km
Distance
01:13:57
Time
05:16/km
Pace
871
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
53:37
Time
05:13/km
Pace
589
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
0,7km
Distance
08:56
Time
12:20/km
Pace
53
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:30:28
Time
04:16/km
Pace
1206
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,6km
Distance
01:03:50
Time
05:30/km
Pace
699
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
32,1km
Distance
02:43:46
Time
05:05/km
Pace
2031
Calories
Morning Run
Evening WeightTraining
everyone
41
Phút
Evening WeightTraining