Nguyễn Thế Huy
Tham gia: 08/01/2021
709
Run
5
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Ride
everyone
3,1km
Distance
15:55
Time
11,8 km/h
Pace
63
Calories
Evening Ride
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:02:53
Time
06:04/km
Pace
588
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:05:42
Time
05:22/km
Pace
691
Calories
Morning Run
Evening WeightTraining
everyone
1
Phút
Evening WeightTraining
Morning Run
everyone
20,7km
Distance
01:49:25
Time
05:17/km
Pace
1144
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,5km
Distance
01:55:11
Time
05:22/km
Pace
1219
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:02:59
Time
05:36/km
Pace
635
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
31,1km
Distance
02:24:52
Time
04:39/km
Pace
1747
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:02:30
Time
06:11/km
Pace
570
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:24:32
Time
05:37/km
Pace
854
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
12,5km
Distance
52:29
Time
04:11/km
Pace
719
Calories
Evening Run
Evening WeightTraining
everyone
35
Phút
Evening WeightTraining
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:06:04
Time
05:24/km
Pace
721
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:26:50
Time
04:17/km
Pace
1170
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
58:40
Time
05:16/km
Pace
650
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
32,0km
Distance
02:34:09
Time
04:48/km
Pace
1905
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:07:58
Time
06:03/km
Pace
666
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
11,6km
Distance
01:03:56
Time
05:30/km
Pace
699
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
55:03
Time
05:26/km
Pace
612
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
14,0km
Distance
01:13:57
Time
05:16/km
Pace
871
Calories
Evening Run