Phạm Khánh Linh
Tham gia: 16/09/2022
49
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
0,5km
Distance
03:58
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,2km
Distance
54:35
Time
08:44/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
29:41
Time
07:24/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon run
everyone
3,1km
Distance
23:38
Time
07:43/km
Pace
0
Calories
Afternoon run
Evening Run
everyone
4,1km
Distance
27:54
Time
06:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,6km
Distance
18:50
Time
07:15/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
16:47
Time
08:04/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
12:03
Time
09:01/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
22,2km
Distance
03:00:39
Time
08:08/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
21,9km
Distance
02:56:29
Time
08:03/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
21:20
Time
07:45/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
19:43
Time
07:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
24:58
Time
07:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
02:02:09
Time
08:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
29:27
Time
06:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
21:25
Time
06:50/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,2km
Distance
21:54
Time
06:56/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
everyone
5,7km
Distance
01:04:03
Time
11:13/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
30:21
Time
07:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
34:54
Time
08:06/km
Pace
0
Calories
Morning Run