Dương Anh Khôi
Tham gia: 19/09/2022
27
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
3,2km
Distance
31:57
Time
10:00/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
16:53
Time
09:58/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
3,9km
Distance
39:48
Time
10:07/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
7,2km
Distance
01:13:35
Time
10:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
18:12
Time
14:00/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
12:51
Time
09:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,8km
Distance
51:19
Time
10:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
56:46
Time
10:07/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
13:20
Time
07:56/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
09:26
Time
09:33/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
23:44
Time
07:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
10:29
Time
08:41/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
01:14:42
Time
10:37/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
09:56
Time
09:01/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:09
Time
28:14/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,6km
Distance
42:43
Time
02:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
13:41
Time
10:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
1,0km
Distance
08:20
Time
08:09/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Afternoon Run
everyone
2,4km
Distance
23:35
Time
09:45/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:12
Time
12:55/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run