Kiên Nguyễn
Tham gia: 05/03/2021
193
Run
2
Run
5
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,2km
Distance
13:18
Time
06:03/km
Pace
168
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
23:22
Time
08:38/km
Pace
193
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:04:39
Time
05:49/km
Pace
716
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
34:29
Time
06:18/km
Pace
372
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,5km
Distance
24:04
Time
09:37/km
Pace
256
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,2km
Distance
27:30
Time
06:31/km
Pace
321
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
49:52
Time
09:49/km
Pace
584
Calories
Afternoon Run
Evening Activity
everyone
12
Phút
Evening Activity
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
09:00
Time
08:40/km
Pace
69
Calories
Afternoon Run
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
05:28
Time

Pace
44
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
14
Phút
Afternoon Activity
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
23:44
Time
07:43/km
Pace
242
Calories
Afternoon Run
Afternoon Activity
everyone
2
Phút
Afternoon Activity
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
10:25
Time
08:10/km
Pace
95
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
29:57
Time
07:20/km
Pace
334
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
21:03
Time
06:56/km
Pace
242
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
51:25
Time
06:24/km
Pace
626
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
47:02
Time
10:30/km
Pace
242
Calories
Morning Run
Lunch Walk
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Lunch Walk
Morning Walk
everyone
0,8km
Distance
22:15
Time
28:32/km
Pace
213
Calories
Morning Walk