Đặng Thanh Kiều
Tham gia: 31/07/2023
35
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,7km
Distance
01:08:17
Time
10:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
only_me
3,4km
Distance
34:20
Time
10:05/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
01:20:13
Time
09:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
34:37
Time
09:54/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
01:13:54
Time
10:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:32:13
Time
10:17/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
01:05:44
Time
10:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
01:11:46
Time
10:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
01:32:37
Time
10:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
19:17
Time
09:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
only_me
3,8km
Distance
30:47
Time
08:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
only_me
7,1km
Distance
01:12:31
Time
10:09/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
9,1km
Distance
01:34:01
Time
10:16/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
01:28:02
Time
10:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
8,7km
Distance
01:26:22
Time
09:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,5km
Distance
28:47
Time
08:10/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
54:59
Time
10:14/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
53:45
Time
10:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
11:33
Time
05:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
14:01
Time
06:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run