Ngan Kim
Tham gia: 10/08/2023
110
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
4,3km
Distance
23:50
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
1,8km
Distance
12:22
Time
07:02/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,0km
Distance
20:05
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
18:32
Time
06:08/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,0km
Distance
19:44
Time
06:30/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
24:02
Time
05:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,6km
Distance
24:19
Time
06:49/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
19:36
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,0km
Distance
19:54
Time
06:35/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
19:54
Time
06:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
07:23
Time
06:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,5km
Distance
16:37
Time
06:36/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,5km
Distance
23:47
Time
06:47/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
32:50
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
18:18
Time
06:05/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,5km
Distance
17:12
Time
06:51/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
26:17
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
19:52
Time
06:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
13:12
Time
06:21/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
35:33
Time
06:45/km
Pace
0
Calories
Morning Run