Nguyễn Đình
Tham gia: 23/07/2020
613
Run
7
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
13,0km
Distance
01:13:53
Time
05:40/km
Pace
970
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:12:01
Time
05:45/km
Pace
940
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:09:12
Time
05:39/km
Pace
918
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:09:02
Time
05:44/km
Pace
898
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:07:28
Time
05:45/km
Pace
876
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,6km
Distance
01:08:00
Time
05:51/km
Pace
871
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
34:39
Time
06:10/km
Pace
420
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
01:07:02
Time
05:49/km
Pace
858
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
33:48
Time
06:06/km
Pace
415
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
01:06:59
Time
05:49/km
Pace
873
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
34:24
Time
06:12/km
Pace
414
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
23:12
Time
06:23/km
Pace
269
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
46:59
Time
05:35/km
Pace
639
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
32:39
Time
05:55/km
Pace
413
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:04:24
Time
05:44/km
Pace
833
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
32:11
Time
05:50/km
Pace
413
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
36:38
Time
05:37/km
Pace
491
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
29:29
Time
05:51/km
Pace
374
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
01:05:40
Time
05:42/km
Pace
857
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
29:38
Time
05:54/km
Pace
374
Calories
Afternoon Run