Nguyễn Đình
Tham gia: 23/07/2020
1.144
Run
7
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:10:53
Time
05:47/km
Pace
909
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
37:14
Time
06:04/km
Pace
456
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:16:54
Time
05:51/km
Pace
975
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,7km
Distance
20:23
Time
05:34/km
Pace
270
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
13,0km
Distance
01:15:59
Time
05:49/km
Pace
972
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,5km
Distance
38:10
Time
05:51/km
Pace
483
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:12:56
Time
05:46/km
Pace
942
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
37:45
Time
06:11/km
Pace
454
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:12:13
Time
05:43/km
Pace
935
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
42:51
Time
06:06/km
Pace
520
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
35:50
Time
05:45/km
Pace
461
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
07:56
Time
04:52/km
Pace
120
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,4km
Distance
01:25:55
Time
05:57/km
Pace
1063
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:17:16
Time
06:10/km
Pace
925
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,2km
Distance
01:17:30
Time
05:51/km
Pace
974
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
18:00
Time
08:58/km
Pace
148
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:16:09
Time
05:48/km
Pace
968
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
30:51
Time
05:55/km
Pace
385
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
13,0km
Distance
01:14:59
Time
05:45/km
Pace
961
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
08:08
Time
06:10/km
Pace
98
Calories
Morning Run