Nguyễn Đình
Tham gia: 23/07/2020
1.340
Run
8
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:03:06
Time
06:07/km
Pace
761
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
38:36
Time
06:19/km
Pace
451
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
04:28
Time
13:41/km
Pace
24
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
36:16
Time
06:02/km
Pace
444
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
43:26
Time
06:00/km
Pace
534
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
42:20
Time
05:52/km
Pace
533
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
42:27
Time
05:53/km
Pace
532
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
47:16
Time
05:49/km
Pace
601
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
49:38
Time
06:11/km
Pace
598
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
42:43
Time
06:00/km
Pace
530
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
15,9km
Distance
55:57
Time
17,1 km/h
Pace
213
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
42:05
Time
05:59/km
Pace
528
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
56:27
Time
06:07/km
Pace
690
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
32:15
Time
05:09/km
Pace
463
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:02:08
Time
05:48/km
Pace
791
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:03:03
Time
05:53/km
Pace
791
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:01:34
Time
05:54/km
Pace
769
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
13:55
Time
06:06/km
Pace
168
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,6km
Distance
01:07:43
Time
05:49/km
Pace
860
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
35:48
Time
06:30/km
Pace
411
Calories
Afternoon Run