Nguyễn Đình
Tham gia: 23/07/2020
919
Run
7
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
8,6km
Distance
49:37
Time
05:45/km
Pace
638
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,3km
Distance
02:04:44
Time
05:50/km
Pace
1588
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:11:53
Time
05:52/km
Pace
906
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:12:16
Time
05:46/km
Pace
941
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:10:26
Time
05:45/km
Pace
908
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:10:17
Time
05:34/km
Pace
948
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,6km
Distance
01:05:47
Time
05:39/km
Pace
862
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:25:42
Time
05:37/km
Pace
1139
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:11:33
Time
05:47/km
Pace
918
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:10:39
Time
05:44/km
Pace
920
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
01:05:55
Time
05:43/km
Pace
858
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:14:11
Time
05:53/km
Pace
936
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:11:30
Time
05:43/km
Pace
929
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:10:59
Time
05:40/km
Pace
933
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,2km
Distance
01:16:44
Time
05:48/km
Pace
991
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
24:54
Time
05:58/km
Pace
308
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
52:12
Time
05:50/km
Pace
674
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,4km
Distance
01:11:20
Time
05:44/km
Pace
926
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
12:25
Time
05:53/km
Pace
155
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
18:58
Time
06:03/km
Pace
232
Calories
Morning Run