Nguyễn Đình
Tham gia: 23/07/2020
167
Run
31
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
5,0km
Distance
30:30
Time
06:03/km
Pace
371
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
25:21
Time
06:07/km
Pace
306
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
13:50
Time
06:15/km
Pace
163
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
56:03
Time
06:08/km
Pace
675
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
46:46
Time
06:13/km
Pace
555
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
43:40
Time
06:30/km
Pace
546
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,7km
Distance
01:00:43
Time
06:15/km
Pace
723
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:02:55
Time
06:13/km
Pace
754
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:04:23
Time
06:07/km
Pace
780
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:07:43
Time
06:22/km
Pace
784
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:06:39
Time
06:23/km
Pace
770
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:05:26
Time
06:13/km
Pace
776
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:02:47
Time
06:05/km
Pace
762
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:02:51
Time
06:06/km
Pace
759
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:06:47
Time
06:24/km
Pace
770
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
55:20
Time
06:21/km
Pace
643
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:02:17
Time
05:51/km
Pace
787
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:00:07
Time
05:42/km
Pace
778
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
59:12
Time
05:51/km
Pace
749
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:00:45
Time
05:53/km
Pace
762
Calories
Morning Run