Nguyễn Đình
Tham gia: 23/07/2020
742
Run
7
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
9,3km
Distance
51:58
Time
05:34/km
Pace
691
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,4km
Distance
01:02:06
Time
05:26/km
Pace
849
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,6km
Distance
01:03:11
Time
05:26/km
Pace
867
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:01:27
Time
05:28/km
Pace
835
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
52:10
Time
05:29/km
Pace
709
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:02:07
Time
05:29/km
Pace
844
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
46:12
Time
05:37/km
Pace
614
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
49:59
Time
05:25/km
Pace
687
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:02:19
Time
05:33/km
Pace
840
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
58:31
Time
05:42/km
Pace
761
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
01:02:29
Time
05:25/km
Pace
856
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:02:17
Time
05:33/km
Pace
835
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
47:00
Time
05:31/km
Pace
636
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:05:25
Time
05:24/km
Pace
902
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
18:47
Time
05:21/km
Pace
260
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:01:27
Time
05:33/km
Pace
823
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:02:13
Time
05:36/km
Pace
825
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:00:19
Time
05:22/km
Pace
836
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
47:32
Time
05:31/km
Pace
644
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
46:17
Time
05:34/km
Pace
618
Calories
Morning Run