Lâm Oanh Phạm Mai
Tham gia: 27/04/2022
103
Run
15
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
4,2km
Distance
23:30
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
04:32
Time
04:21/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
09:06
Time
04:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,9km
Distance
09:32
Time
05:08/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,3km
Distance
17:55
Time
05:30/km
Pace
0
Calories
Night Run
Lunch Walk
everyone
3,2km
Distance
13:19
Time
04:08/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Evening Walk
everyone
1,6km
Distance
09:32
Time
05:52/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
2,4km
Distance
15:45
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
6,5km
Distance
34:32
Time
05:17/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
1,0km
Distance
14:32
Time
14:18/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Run
everyone
0,1km
Distance
05:37
Time
70:01/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
34:11
Time
04:51/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
08:36
Time
08:20/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
14:07
Time
13:49/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
1,3km
Distance
06:40
Time
04:59/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
22:32
Time
21:37/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Walk
everyone
0,2km
Distance
01:33
Time
06:14/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
1,0km
Distance
12:46
Time
12:14/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Lunch Walk
everyone
0,3km
Distance
04:54
Time
15:33/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Đi gụi đầu ở Quy Nhơn
everyone
1,1km
Distance
13:37
Time
12:51/km
Pace
0
Calories
Đi gụi đầu ở Quy Nhơn