Phan Thị Lành
Tham gia: 01/08/2023
33
Run
5
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
3,4km
Distance
22:20
Time
06:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:34:53
Time
06:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
23:12
Time
05:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
38:36
Time
06:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
38:28
Time
06:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
45:35
Time
05:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
25:41
Time
06:10/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
26:45
Time
06:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
22:47
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
45:29
Time
07:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
52:35
Time
06:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
36:55
Time
06:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
01:01:11
Time
07:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
32:09
Time
06:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
48:52
Time
05:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
26:36
Time
06:45/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
49:09
Time
06:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
45:30
Time
06:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
32:34
Time
08:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:18:41
Time
07:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run