Mạnh Marathon Giảm Mỡ
Tham gia: 26/05/2020
903
Run
19
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,7km
Distance
51:13
Time
07:41/km
Pace
517
Calories
Morning Run
42.28 km: The 21st Full Marathon (avg.Pace 6:37, avg.HR 149)
everyone
42,3km
Distance
04:40:00
Time
06:37/km
Pace
2918
Calories
42.28 km: The 21st Full Marathon
(avg.Pace 6:37, avg.HR 149)
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
51:53
Time
07:46/km
Pace
494
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
51:49
Time
07:45/km
Pace
445
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
25:06
Time
07:31/km
Pace
218
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
43:41
Time
07:51/km
Pace
383
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:12:18
Time
07:13/km
Pace
729
Calories
Morning Run
6.66 km: Recover Run (avg.Pace 7:51, avg.HR 117)
everyone
6,7km
Distance
52:21
Time
07:51/km
Pace
507
Calories
6.66 km: Recover Run
(avg.Pace 7:51, avg.HR 117)
5.55 km: Recover Run (avg.Pace 6:22, avg.HR 134)
everyone
5,6km
Distance
35:22
Time
06:21/km
Pace
373
Calories
5.55 km: Recover Run
(avg.Pace 6:22, avg.HR 134)
42.22 km: The 20th Full Marathon (avg.Pace 6:17, avg.HR 150)
everyone
42,2km
Distance
04:25:27
Time
06:17/km
Pace
2819
Calories
42.22 km: The 20th Full Marathon
(avg.Pace 6:17, avg.HR 150)
8.88 km: avg.Pace 5:45, avg.HR 138
everyone
8,9km
Distance
51:05
Time
05:45/km
Pace
573
Calories
8.88 km: avg.Pace 5:45, avg.HR 138
8.88 km: avg.Pace 6:45, avg.HR 101
everyone
8,9km
Distance
01:00:01
Time
06:45/km
Pace
598
Calories
8.88 km: avg.Pace 6:45, avg.HR 101
Afternoon Run
everyone
3,3km
Distance
22:34
Time
06:45/km
Pace
234
Calories
Afternoon Run
10.10 km (avg.Pace 5:10, avg.HR 144)
everyone
10,1km
Distance
52:14
Time
05:10/km
Pace
642
Calories
10.10 km (avg.Pace 5:10, avg.HR 144)
11.12 km: Tempo Run (avg.Pace 5:40, avg.HR 145)
everyone
11,1km
Distance
01:02:57
Time
05:39/km
Pace
715
Calories
11.12 km: Tempo Run
(avg.Pace 5:40, avg.HR 145)
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:07:43
Time
06:46/km
Pace
650
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,0km
Distance
30:31
Time
07:38/km
Pace
206
Calories
Evening Run
21.21 km: The 109th Half Marathon (avg.Pace 5:53, avg.HR 119)
everyone
21,2km
Distance
02:04:47
Time
05:52/km
Pace
1268
Calories
21.21 km: The 109th Half Marathon
(avg.Pace 5:53, avg.HR 119)
42.22 km: The 19th Full Marathon (avg.Pace 6:40, avg.HR 132)
everyone
42,2km
Distance
04:41:51
Time
06:40/km
Pace
2441
Calories
42.22 km: The 19th Full Marathon
(avg.Pace 6:40, avg.HR 132)
Afternoon Run
everyone
4,1km
Distance
26:03
Time
06:19/km
Pace
252
Calories
Afternoon Run