Mạnh Marathon Giảm Mỡ
Tham gia: 26/05/2020
741
Run
19
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

5.55 km (avg.Pace 6:22, avg.HR 134)
everyone
5,6km
Distance
35:23
Time
06:22/km
Pace
352
Calories
5.55 km (avg.Pace 6:22, avg.HR 134)
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
48:07
Time
07:13/km
Pace
419
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
48:48
Time
13:06/km
Pace
201
Calories
Morning Run
6.66 km: Recovery Run (avg.Pace 6:53, avg.HR 131)
everyone
6,7km
Distance
45:52
Time
06:53/km
Pace
423
Calories
6.66 km: Recovery Run (avg.Pace 6:53, avg.HR 131)
42.22 km: The 14th Full Marathon (avg.Pace 6:30, avg.HR 144)
everyone
42,2km
Distance
04:34:42
Time
06:30/km
Pace
2822
Calories
42.22 km: The 14th Full Marathon                  (avg.Pace 6:30, avg.HR 144)
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:31:01
Time
06:58/km
Pace
857
Calories
Morning Run
6.66 km (avg.Pace 6:39, avg.HR 132)
everyone
6,7km
Distance
44:17
Time
06:38/km
Pace
427
Calories
6.66 km (avg.Pace 6:39, avg.HR 132)
5.05 km (avg.Pace 6:28, avg.HR 134)
everyone
5,1km
Distance
32:39
Time
06:27/km
Pace
319
Calories
5.05 km (avg.Pace 6:28, avg.HR 134)
8.88 km (avg.Pace 6:51, avg.HR 133)
everyone
8,9km
Distance
01:00:51
Time
06:51/km
Pace
567
Calories
8.88 km (avg.Pace 6:51, avg.HR 133)
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
24:13
Time
07:15/km
Pace
223
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
57:35
Time
05:41/km
Pace
643
Calories
Morning Run
8.88 km (avg.Pace 6:30, avg.HR 134)
everyone
8,9km
Distance
57:46
Time
06:30/km
Pace
573
Calories
8.88 km (avg.Pace 6:30, avg.HR 134)
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:11:02
Time
07:06/km
Pace
732
Calories
Morning Run
Recover Run
everyone
5,6km
Distance
39:28
Time
07:06/km
Pace
362
Calories
Recover Run
42.22 km: The 13th Full Marathon
everyone
42,2km
Distance
05:36:55
Time
07:58/km
Pace
3015
Calories
42.22 km: The 13th Full Marathon
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
12:32
Time
10:10/km
Pace
72
Calories
Morning Run
Hướng dẫn từ cơ bản về cách Chạy bộ-Đi bộ ĐỂ giảm mỡ và Chăm sóc sức khỏe chủ động vòng 23, ngày 05. SĐT/Zalo: 09 85 87 81 81
everyone
3,3km
Distance
37:31
Time
11:15/km
Pace
179
Calories
Hướng dẫn từ cơ bản về cách Chạy bộ-Đi bộ ĐỂ giảm mỡ và Chăm sóc sức khỏe chủ động vòng 23, ngày 05.
SĐT/Zalo: 09 85 87 81 81
5.55 km (avg.Pace 6:30, avg.HR 133)
everyone
5,6km
Distance
36:06
Time
06:30/km
Pace
373
Calories
5.55 km (avg.Pace 6:30, avg.HR 133)
Hướng dẫn từ cơ bản về cách Chạy bộ ĐỂ Giảm mỡ và Chăm sóc sức khỏe chủ động (vòng 23, ngày 03) SĐT/Zalo: 09 85 87 81 81
everyone
3,3km
Distance
26:24
Time
07:54/km
Pace
253
Calories
Hướng dẫn từ cơ bản về cách Chạy bộ ĐỂ Giảm mỡ và Chăm sóc sức khỏe chủ động (vòng 23, ngày 03)
SĐT/Zalo: 09 85 87 81 81
21.11 km (avg.Pace 6:41, avg.HR 136): The 91st Half Marathon
everyone
21,1km
Distance
02:21:13
Time
06:41/km
Pace
1398
Calories
21.11 km (avg.Pace 6:41, avg.HR 136):              The 91st Half Marathon