Lê Đại Tôn
Tham gia: 24/05/2020
987
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
01:06:06
Time
10:21/km
Pace
552
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
2,4km
Distance
12:13
Time
05:06/km
Pace
206
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
01:29:09
Time
10:42/km
Pace
721
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
16:06
Time
11:27/km
Pace
116
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
26:47
Time
11:10/km
Pace
209
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
02:19:04
Time
09:16/km
Pace
1307
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
22,1km
Distance
03:42:23
Time
10:03/km
Pace
1916
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,3km
Distance
26:16
Time
11:39/km
Pace
195
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:42:11
Time
07:40/km
Pace
1592
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,3km
Distance
22:25
Time
06:44/km
Pace
283
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
14:51
Time
06:41/km
Pace
187
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
02:15:45
Time
10:48/km
Pace
1088
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
39:18
Time
06:32/km
Pace
462
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
37:30
Time
06:45/km
Pace
471
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
21:45
Time
09:48/km
Pace
198
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,4km
Distance
40:03
Time
09:01/km
Pace
361
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
12:38
Time
06:17/km
Pace
146
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,9km
Distance
27:27
Time
14:16/km
Pace
131
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
06:07
Time
06:05/km
Pace
77
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
12:00
Time
08:44/km
Pace
127
Calories
Morning Run