Lê Đại Tôn
Tham gia: 24/05/2020
338
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
06:51
Time
05:17/km
Pace
112
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
11:30
Time
07:00/km
Pace
143
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
32:07
Time
06:24/km
Pace
435
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:57
Time
06:49/km
Pace
88
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
2,5km
Distance
14:16
Time
05:41/km
Pace
218
Calories
Lunch Run
Night Run
everyone
0,5km
Distance
02:45
Time
06:03/km
Pace
39
Calories
Night Run
Night Run
everyone
0,3km
Distance
02:08
Time
07:14/km
Pace
25
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
1,9km
Distance
11:21
Time
06:07/km
Pace
161
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
13:49
Time
06:10/km
Pace
194
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
14:26
Time
06:29/km
Pace
193
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
13:05
Time
06:28/km
Pace
175
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
14:02
Time
06:32/km
Pace
186
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
11:22
Time
06:20/km
Pace
156
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
09:58
Time
06:03/km
Pace
142
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,5km
Distance
14:57
Time
06:02/km
Pace
215
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
06:45
Time
06:37/km
Pace
89
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
06:27
Time
06:21/km
Pace
88
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
13:42
Time
06:30/km
Pace
184
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
10:14
Time
06:32/km
Pace
137
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,8km
Distance
17:44
Time
06:25/km
Pace
241
Calories
Afternoon Run