|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
le hoa
Tham gia: 19/08/2020
Run
283
Ride
4
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Evening Run 🌧 23/06/2021 18:02
12,0km Distance
01:19:42 Time
06:38/km Pace
Evening Run 🌧
Evening Run ☁️ 21/06/2021 20:11
5,1km Distance
50:43 Time
09:57/km Pace
Evening Run ☁️
Afternoon Run 🌧 17/06/2021 17:45
10,2km Distance
01:10:18 Time
06:55/km Pace
Afternoon Run 🌧
Evening Run 09/06/2021 18:02
5,0km Distance
34:02 Time
06:47/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 🌧 08/06/2021 17:32
10,0km Distance
01:01:58 Time
06:10/km Pace
Afternoon Run 🌧
Afternoon Run 🌧 07/06/2021 17:54
0,3km Distance
02:08 Time
07:19/km Pace
Afternoon Run 🌧
Afternoon Run 🌧 07/06/2021 17:52
0,1km Distance
00:57 Time
14:22/km Pace
Afternoon Run 🌧
Afternoon Run 07/06/2021 17:49
6,1km Distance
37:18 Time
06:08/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 06/06/2021 16:14
5,1km Distance
29:18 Time
05:48/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 05/06/2021 17:42
5,0km Distance
30:12 Time
05:59/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 04/06/2021 17:37
6,1km Distance
31:14 Time
05:08/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 03/06/2021 18:21
7,0km Distance
40:18 Time
05:44/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 08/05/2021 17:49
6,6km Distance
45:56 Time
06:57/km Pace
Afternoon Run
4,1km Distance
26:52 Time
06:37/km Pace
Just run indoor to avoid COVID
Afternoon Run ☁️ 04/05/2021 17:55
10,0km Distance
01:01:11 Time
06:06/km Pace
Afternoon Run ☁️
Afternoon Run ☀️ 02/05/2021 17:32
10,1km Distance
01:09:20 Time
06:53/km Pace
Afternoon Run ☀️
Afternoon Run 29/04/2021 17:52
3,0km Distance
18:28 Time
06:05/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 15/04/2021 17:28
3,1km Distance
18:46 Time
06:08/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 14/04/2021 17:58
2,0km Distance
12:48 Time
06:18/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run ☁️ 08/04/2021 17:39
10,1km Distance
01:01:08 Time
06:03/km Pace
Afternoon Run ☁️